Przepis na mu­rzyn­ka z polewą

Ulubione cia­sto wszyst­kich dzie­ci, któ­re ko­cha­ją wszyst­ko co cze­ko­la­do­we. Idealne na chan­drę i zły hu­mor bo cze­ko­la­do­we. Smaczne i aro­ma­tycz­ne, bo czekoladowe 🙂

Składniki:

  • 2 szklan­ki mąki, 
  • 250 g masła, 
  • 1,5 szklan­ki cukru, 
  • 4 jaj­ka,
  • 3 łyż­ki kakao, 
  • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia, 
  • pół szklan­ki wody, 
  • aro­mat rumowy

Margarynę, cu­kier, ka­kao i wo­dę da­je­my do garn­ka i roz­pusz­cza­my ra­zem na ma­łym ogniu, po czym od­sta­wia­my do osty­gnię­cia. Z po­wsta­łej ma­sy od­le­wa­my oko­ło 1/4 szklan­ki na po­le­wę. a do resz­ty do­da­je­my jaj­ka, mą­kę, pro­szek do pie­cze­nia i aro­mat ru­mo­wy. Wszystko mie­sza­my do­kład­nie i wy­le­wa­my na po­dłuż­ną blasz­kę wy­ło­żo­ną pa­pie­rem do pieczenia.

Ciasto pie­cze­my oko­ło 50 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 180°C. Wystudzone cia­sto po­le­wa­my od­la­ną wcze­śniej do szklan­ki polewą.

Leave a Reply