Jak zro­bić mięk­ką ram­kę na zdjęcia

Zdjęcie w ozdob­nej ram­ce jest mi­łym upo­min­kiem z oka­zji uro­dzin, dnia mat­ki czy wa­len­ty­nek. A ta­ką mięk­ką ład­ną ram­kę ła­two zro­bić. Jak ła­two? – zobacz 🙂

Będziesz po­trze­bo­wać:
kwa­dra­to­wy lub pro­sto­kąt­ny ka­wa­łek kartonu,nieco więk­szy od kar­to­nu ka­wa­łek materiału,nieco waty,wikol lub in­ny klej, któ­ry do­brze po­łą­czy kar­ton z materiałem,kawałek włócz­ki na wieszaczek,papieri zdję­cie, któ­re chcesz oprawić 🙂

Przytnij kar­ton na ram­kę do od­po­wied­nich roz­mia­rów (po­wi­nien być z każ­dej stro­ny o 3 cm szer­szy od zdję­cia, czy­li w su­mie o 6 cm szer­szy na dłu­gość i o 6 cm szer­szy na sze­ro­kość). Przytnij też ta­kiej sa­mej wiel­ko­ści pa­pier. Na środ­ku kar­to­nu wy­tnij ostrym no­ży­kiem do pa­pie­ru otwór na zdjęcie.

Umieść kar­ton na ma­te­ria­le i przy­klej ze­wnętrz­ne brze­gi do ram­ki. Poucinaj zbęd­ne ro­gi i do­klej je po­rząd­nie. Przetnij ma­te­riał po­środ­ku ram­ki na krzyż. Powpychaj wa­tę po­mię­dzy ma­te­riał a kar­ton. Przyklej po­wsta­łe po środ­ko­wym roz­cię­ciu trój­ką­ci­ki do ram­ki. Sama ram­ka jest go­to­wa, te­raz mu­sisz za­mon­to­wać w niej zdjęcie.

Brzeg zdję­cia po­sma­ruj kle­jem i przy­mo­cuj je do tyl­nej stro­ny ram­ki. Na gó­rze po środ­ku umieść włócz­kę na wie­sza­czek i za­klej wszyst­ko kart­ką pa­pie­ru wiel­ko­ści ramki.

Teraz mu­sisz tyl­ko po­wie­sić ram­kę na ścia­nie lub za­pa­ko­wać na prezent 😉

Leave a Reply