Jak zro­bić wiel­ka­noc­ny ko­szy­czek z gazet

Wystarczy co­dzien­na ga­ze­ta, klej oraz far­ba i mo­że­my zro­bić pro­sty ko­szy­czek na święconkę 🙂

Potrzebne ma­te­ria­ły:

  • ga­ze­ta,
  • klej do papieru,
  • nie­co spi­na­czy do papieru,
  • zszy­wacz do papieru,
  • pę­dzel i …
  • far­ba w wy­bra­nym kolorze.

Otwórz ga­ze­tę i wyj­mij z niej środ­ko­wą stro­nę. Złóż ją wie­lo­krot­nie wzdłóż dłuż­sze­go brze­gu, aż po­wsta­nie cien­ki pa­sek pa­pie­ru. Do zro­bie­nia ko­szycz­ka ta­kie­go jak na zdję­ciu bę­dziesz po­trze­bo­wać 11 pasków.

Przepleć ze so­bą 8 pa­sków, tak by po­wstał kwa­drat 4 pa­ski na 4.

Zagnieć do gó­ry wy­sta­ją­ce pa­ski i za­pleć wo­kół nich ko­lej­ny pa­sek, by za­czę­ły po­wsta­wać ścian­ki ko­szycz­ka. Aby pa­ski się nie prze­su­wa­ły, mo­żesz so­bie po­móc przy­pi­na­jąc je de­li­kat­nie spi­na­cza­mi do pa­pie­ru. W nie­wi­docz­nym miej­scu po­łącz oba koń­ce pierw­sze­go pa­ska two­rzą­ce­go ścian­kę przy po­mo­cy kle­ju lub zszy­wa­cza do pa­pie­ru. Teraz za­pleć wo­kół jesz­cze dwa ko­lej­ne pa­ski, któ­re utwo­rzą ścian­ki koszyka.

Kiedy ścian­ki ko­szy­ka masz już go­to­we, po­ra scho­wać po­zo­sta­łe koń­ce pa­sków – wpleć je w ko­szyk i za­bez­piecz przed wy­su­nię­ciem przy­kle­ja­jąc je do ko­szy­ka. Klejone koń­ce mo­zesz znów przy­trzy­mać spi­na­cza­mi do papieru.

Teraz przy­go­tuj pa­sek na rącz­kę ko­szy­ka. Ten pa­sek mu­si być moc­niej­szy, złóż go więc z dwóch kar­tek ga­ze­ty i sklej za każ­dym zło­że­niem, by rącz­ka się nie rozłaziła.

Wpleć rącz­kę w śro­dek ko­szy­ka i przy­klej do we­wnętrz­nych ścia­nek. Przyklejaną rącz­kę przy­trzy­maj spi­na­cza­mi do papieru.

Gdy klej wy­schnie, po­ma­luj wiel­ka­noc­ny ko­szy­czek na do­wol­ny kolor.

Leave a Reply