Jak zro­bić skar­pet­ki na dwóch drutach

Sposób ten wy­my­śli­łam sa­ma, bo nie umiem zro­bić skar­pe­tek tra­dy­cyj­ną me­to­dą. Nie twier­dze, że już ktoś wcze­śniej na to nie wpadł. Jednak szu­ka­łam w ne­cie i w róż­nych ga­ze­tach ale ni­gdzie nie zna­la­złam żad­nej sen­sow­nej metody.

1. Nabieram na dru­ty od­po­wied­nią ilość oczek w mo­im przy­pad­ku 32 oczka. Jest to jed­nak spra­wa in­dy­wi­du­al­na trze­ba zmie­rzyć no­gę w ko­st­ce i zro­bić prób­kę. Przerabiamy ścią­ga­czem 7 cm. Potem jesz­cze 7 cm ście­giem gładkim.

2. Po obu stro­nach ro­bót­ki na­bie­ra­my po 6 oczek na agraf­ki. Dodajemy po 6 oczek po obu stro­nach i prze­ra­bia­my da­lej aż do pal­ców (trze­ba przy­mie­rzyć do stopy)

3. Wykończenie na pal­ce:
Przerabiamy 4 oczka ra­zem a resz­tę nor­mal­nie (naj­le­piej z jed­nej stro­ny dwa i z dru­giej, że­by się ład­nie układało.Tak sa­mo jak wyżej.6 oczek prze­ro­bić razem.Wszystkie oczka prze­ro­bić podwójnie.Wszystkie oczka po­dwój­nie i zakończyć.

4. Teraz do­kład­nie zszy­wa­my i zo­sta­je nam tyl­ko zro­bić piętę.

Z agra­fek prze­kła­da­my oczka na drut i do­da­je­my po obu stro­nach po 5 oczek.

Przerabiamy 6 cm, po­tem za­kań­cza­my po 7 oczek po obu stronach.

Na środ­ku zo­sta­je nam kil­ka oczek i zno­wu prze­ra­bia­my ja­kieś 6 cm i za­kań­cza­my. Zszywamy i już ma­my go­to­wą skarpetkę.

Moje skar­pet­ki są wy­pró­bo­wa­ne, świet­nie się je no­si. Można je prać w pral­ce. Zrobiłam już 10 par ta­kich skar­pe­tek. Polecam zro­bić je z ja­kiejś mięk­kiej włócz­ki np. akry­lu, bawełny.

Opracowała eve-jank

Leave a Reply