Ozdoby wiel­ka­noc­ne wi­tra­że z bibuły

Wystarczy gru­by ko­lo­ro­wy pa­pier, cien­ka bi­buł­ka, ostre no­życz­ki, klej i tro­chę cier­pli­wo­ści i wy­cza­ru­jesz pięk­ny pa­pie­ro­wy wi­traż na okno. Znajdziesz tu czte­ry wy­jąt­ko­we wzo­ry na ozdo­by okien­ne z ba­ran­kiem, kur­cza­kiem, kwia­ta­mi i zajączkiem.

Od cze­go za­cząć? Wybierz i wy­dru­kuj je­den z sza­blo­nów i prze­nieś go na ko­lo­ro­wy bry­stol (je­śli Twoja dru­kar­ka to wy­trzy­ma, mo­żesz wy­dru­ko­wać sza­blon od ra­zu na bry­sto­lu). Teraz naj­trud­niej­sze za­da­nie, bo wy­ma­ga­ją­ce du­żo cier­pli­wo­ści, mu­sisz go pre­cy­zyj­nie wy­ciąć. Przy de­ta­lach mo­żesz wspo­ma­gać się ostrym skal­pe­lem, by­wa po­moc­ny. Z ko­lo­ro­wej bi­buł­ki wy­tnij owal o pół cen­ty­me­tra mniej­szy od po­wierzch­ni sza­blo­nu. Po le­wej stro­nie sza­blo­nu sma­ru­je­my kle­jem (tak by bi­bu­ła moc­no przy­le­ga­ła zwłasz­cza przy brze­gach) i przy­kle­ja­my bi­bu­łę. Kiedy po­rząd­nie wy­schnie, moż­na już przy­cze­piać na okno.

Pobierz sza­blo­ny do wi­tra­żów (w for­ma­cie .pdf)

Projekty wi­tra­żów p. Barbara Boba z Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach

Leave a Reply