Świąteczne wi­tra­że bożonarodzeniowe

W grud­niu, gdy wie­czór za­pa­da bar­dzo wcze­śnie, za­pa­la­my świa­tła po do­mach i wsłu­chu­jąc się w czas ad­wen­to­we­go ocze­ki­wa­nia na Boże Narodzenie, szy­ku­je­my się na te świę­ta. Miło jest w tym cza­sie mieć po­wie­szo­ny na oknie wy­ko­na­ny przez sie­bie lub dziec­ko ko­lo­ro­wy świą­tecz­ny wi­traż. (wię­cej…)

Czytaj dalejŚwiąteczne wi­tra­że bożonarodzeniowe

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania