Świąteczne wi­tra­że bożonarodzeniowe

W grud­niu, gdy wie­czór za­pa­da bar­dzo wcze­śnie, za­pa­la­my świa­tła po do­mach i wsłu­chu­jąc się w czas ad­wen­to­we­go ocze­ki­wa­nia na Boże Narodzenie, szy­ku­je­my się na te świę­ta. Miło jest w tym cza­sie mieć po­wie­szo­ny na oknie wy­ko­na­ny przez sie­bie lub dziec­ko ko­lo­ro­wy świą­tecz­ny witraż.

Do zro­bie­nia wi­tra­żów na Boże Narodzenie wg tych wzo­rów bę­dziesz potrzebować:

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Wydrukowany na kart­ce sza­blon wkła­da­my w fo­lio­wą ko­szul­kę i przy uży­ciu kon­tu­rów­ki ma­lu­je­my ostroż­nie po kon­tu­rach ob­raz­ka. Pozostawiamy pra­cę na pół go­dzi­ny, by kon­tu­rów­ka wy­schła. Teraz farb­ka­mi wi­tra­żo­wy­mi ma­lu­je­my w po­wsta­łych okien­kach – do­bór ko­lo­rów do­wol­ny 🙂 Gotową pra­cę trze­ba odło­żyć na 24 go­dzi­ny, by wy­schła. Po tym cza­sie ko­lo­ry osią­ga­ją peł­ną in­ten­syw­ność, a nasz wi­traż sta­je się pla­stycz­ną „na­klej­ką”, któ­rą ła­two zdjąć z fo­lio­wej ko­szul­ki i na­nieść na czy­ste okno lub lu­stro lek­ko do­ci­ska­jąc. Jest wie­lo­krot­ne­go uży­cia, więc war­to za­cho­wać go po­tem na na­stęp­ny rok 🙂

Leave a Reply