Jak zro­bić du­żą ażu­ro­wą gwiaz­dę 3D

Czy to gwiaz­da, czy gi­gan­tycz­ny pła­tek śnie­gu? Nazwij to jak chcesz. Ja wiem jed­no – to bar­dzo ład­na ozdo­ba na Boże Narodzenie na­da­ją­ca się do po­wie­sze­nia za­rów­no w oknie jak i na choince.

1. Potrzebne materiały:

  • 6 kwa­dra­to­wych kar­te­czek o bo­ku ok. 9cm,
  • no­życz­ki,
  • klej,
  • zszy­wacz do papieru,
  • ekier­ka,
  • ołó­wek,
  • spi­na­cze do papieru.

2. Kwadratową kart­kę skła­da­my na pół, by uzy­skać trój­kąt. Przez śro­dek ry­su­je­my de­li­kat­nie li­nię po­moc­ni­czą, pro­sto­pa­dłą do zgię­cia kartki.

3. Na prze­ciw­pro­sto­kąt­nej za­zna­cza­my rów­ne od­cin­ki 1,5 cm, od któ­rych po­pro­wa­dzi­my po ką­tem 45° li­nie tak jak na zdjęciu.

4. Wyrysowane li­nie po­słu­żą nam, by rów­no po­na­ci­nać kart­kę. Uwaga! – nie do­ci­na­my do sa­me­go środ­ka. Trzeba zo­sta­wić 2-3mm do li­nii pomocniczej.

5, 6. Ponacinaną kart­kę roz­kła­da­my znów do kwa­dra­tu. Aby uła­twić so­bie dal­sze skle­ja­nie moż­na przy po­mo­cy no­ży­czek lek­ko po­za­wi­jać ro­gi po­wsta­łych przez na­cię­cia kwa­dra­ci­ków. Każdą pa­rę ro­gów wy­gi­na­my w prze­ciw­ną stronę.

7. Sklejamy ro­gi naj­mniej­sze­go kwa­dra­ci­ka, by po­wstał ma­ły ru­lo­nik. Możemy so­bie uła­twić kle­je­nie, wsu­wa­jąc w ru­lo­nik ołówek.

8. Odwracamy kart­kę i z dru­giej stro­ny skle­ja­my ro­gi ko­lej­ne­go kwadracika.

9. Znów od­wra­ca­my kart­kę i kle­imy ko­lej­ny kwadracik.

10. Ostatnie od­wró­ce­nie kart­ki i ostat­nie kle­je­nie. Mamy pierw­sze ra­mię gwiaz­dy. Trzeba przy­go­to­wać 6 ta­kich ramion.

11. Zbieramy ra­zem 3 ra­mio­na gwiaz­dy tak jak na zdję­ciu i…

12, 13. …łą­czy­my je z po­zo­sta­ły­mi trze­ma ra­mio­na­mi przy po­mo­cy zszywacza.

14. Teraz trze­ba przy­kle­ić ra­mio­na jed­no do drugiego.

15. Aby ra­mio­na się nie roz­kle­ja­ły do­brze jest po­zo­sta­wić je do wy­schnię­cia scze­pio­ne spinaczami.

16. Ażurowa gwiaz­da 3D (a mo­że to jest jed­nak gi­gan­tycz­ny pła­tek śnie­gu) jest go­to­wa. Doczep tyl­ko nit­kę do jed­ne­go z ra­mion i mo­żesz wie­szać w oknie. Albo na cho­in­ce. A Ty w Boże Narodzenie gdzie po­wie­sisz swo­ją gwiazdę?

Leave a Reply