Ozdoby cho­in­ko­we pa­pie­ro­wa bomb­ka z kółek

Zawieszamy na bo­żo­na­ro­dze­nio­wej cho­in­ce ko­lo­ro­we bomb­ki. Czemuż nie mie­li­by­śmy wie­szać pa­pie­ro­wych bom­bek, o ta­kich jak te:

  1. Na jed­ną ku­lę po­trzeb­ne bę­dą 24 kół­ka w do­wol­nie wy­bra­nym przez Ciebie ko­lo­rze i roz­mia­rze. Jako sza­blon do na­ry­so­wa­nia kó­łek mo­żesz użyć ma­ły ta­le­rzyk oraz za­trud­nić ro­dzi­nę do ich wycinania.
  2. Każde kół­ko zgi­naj: na pół, roz­wiń, na krzyż, od­wróć i znów na pół, roz­wiń, na krzyż. Powstanie osiem zgięć – śred­nic ko­ła. Boczki we­pchnij do środka.
  3. Wkładaj bo­ka­mi zło­żo­ne ele­men­ty jed­ne w dru­gie jak na zdję­ciu. Smaruj kle­jem po­wierzch­nie sty­ku i skle­jaj. Musi po­wstać ko­ło skle­jo­ne z 8 ele­men­tów. Odwróć na dru­gą stro­nę i po­skle­jaj te czę­ści, któ­re od­sta­ją. Musisz uzy­skać jed­ną płaszczyznę.
  4. Jeśli bo­ki kó­łek nie są za­do­wa­la­ją­co rów­ne mo­żesz je wy­rów­nać no­życz­ka­mi. Teraz sklej trzy ko­ła je­den na dru­gim. Pamiętaj, aby li­nie zgięć się po­kry­wa­ły. Wklej ta­śmą kle­ją­cą ta­śmę do zawieszenia.
  5. Sklej zło­żo­ne na pół gór­ne ko­ło two­rząc pół­ku­lę, przy­trzy­maj do wy­schnię­cia. Odwróć fi­gu­rę i sklej zło­żo­ne po­łów­ki spodnie­go ko­ła. Pamiętaj, aby li­nia zło­że­nia kół­ka gór­ne­go i dol­ne­go się po­kry­wa­ła. Kula wte­dy ład­nie się rozłoży.

Prace wy­ko­nu­ją ucznio­wie świe­tli­cy w SP nr 18 w Tychach pod kie­run­kiem Bożeny Saczek i Barbary Miś.

Leave a Reply