Ubranka szy­deł­ko­we dla lal­ki barbie

Niemal każ­da pa­ni lu­bi się prze­bie­rać w no­we, ład­ne stro­je. Dotyczy to rów­nież tym jesz­cze zu­peł­nie ma­łych pań – dziew­czy­nek. Nie mo­gą się one stro­ić i zmie­niać ubran­ka co chwi­lę, ale mo­gą to ro­bić ich lal­ki. Jeśli po­świę­cisz nie­co cza­su wie­czo­rem, mo­żesz zro­bić cór­ce lub wnucz­ce uro­cze i nie­po­wta­rzal­ne su­kien­ki na szy­deł­ku. Ich zro­bie­nie wy­ma­ga nie­co cza­su, ale my­ślę, że uśmiech dziec­ka jest te­go wart.

Schemat tej su­kien­ki: tu­taj

Sukienki wy­ko­na­ne przez mnie wy­ko­na­ne są we­dług po­my­słów i sche­ma­tów ze stro­ny, dla któ­rej link znaj­dzie­cie po­ni­żej. Opisy są w prze­waż­nie w ję­zy­ku an­giel­skim, nie­któ­re po fran­cu­sku, jed­nak więk­szość po­sia­da czy­tel­ne gra­ficz­ne schematy.

Schemat wy­ko­na­nia tej su­kien­ki, oraz ka­pe­lu­sza i wdzian­ka.

Pozostałe sche­ma­ty i opi­sy stro­jów dla bar­bie. Znajdziesz tu wie­le sche­ma­tów na: su­kien­ki, ka­pe­lu­sze, wdzian­ka, parasolki.

Leave a Reply