Aniołki bo­żo­na­ro­dze­nio­we od­le­wy z gipsu

Czy są ta­kie ozdo­by któ­re z przy­jem­no­ścią wy­ko­na na wi­gi­lij­ne drzew­ko i du­ży i ma­ły czło­wiek? O tak, jest ich wie­le. Bo świą­tecz­ne przy­go­to­wa­nia po­dob­nie wcią­ga­ją dzie­ci i do­ro­słych. Tym ra­zem chcia­ła­bym za­pro­po­no­wać coś bar­dzo pro­ste­go, a za­ra­zem bar­dzo efek­tow­ne­go. Wykonaj ozdo­by cho­in­ko­we z gip­so­wych od­le­wów. Ja wzię­łam na warsz­tat for­my z aniołkami.

Do zro­bie­nia od­le­wów potrzebujesz:

 • fo­rem­ki do odlewów,
 • gips ce­ra­micz­ny, mo­de­lo­wy, sto­ma­to­lo­gicz­ny, lub chi­rur­gicz­ny (ja uży­wa­łam ceramicznego),
 • spi­na­cze biu­ro­we lub sznu­recz­ki do zawieszek.

Do zdo­bie­nia:

 • farb­ki (naj­le­piej spraw­dza­ją się akrylowe),
 • bro­kat w żelu.

Gips ce­ra­micz­ny wy­mie­szaj z wo­dą w pro­por­cjach 2:1. Ten gips dość szyb­ko tę­że­je, więc nie ocią­gaj się z wy­peł­nia­niem fo­re­mek. Uważać, by w płyn­nym gip­sie nie utwo­rzy­ły się pę­che­rzy­ki po­wie­trza, któ­re mo­gę brzyd­ko wy­glą­dać, jak od­lew wy­schnie. Niektórzy za­le­ca­ją wle­wać gips eta­pa­mi, pu­ka­jąc lek­ko w fo­rem­kę, by ewen­tu­al­ne pę­che­rzy­ki wy­pły­nę­ły na wierzch. Ja tak nie ro­bi­łam, ale jak chcesz mo­żesz spróbować 😉

Żeby od­le­wy mia­ły od­po­wied­nio pła­skie „ple­cy” do­brze jest wy­po­zio­mo­wać fo­rem­kę na tac­ce z piaskiem.

Jeśli chcesz mieć wi­szą­ce ozdo­by nie za­po­mnij o wło­że­niu w tę­że­ją­cy gips za­wie­szek ze sznur­ka lub spi­na­cza biu­ro­we­go (moż­na za­ci­snąć lek­ko spi­nacz szczyp­ca­mi pła­ski­mi, by uzy­skać lep­szy kształt).

Po oko­ło dwóch go­dzi­nach wyj­mij od­le­wy z for­my i odłóż, by po­rząd­nie wy­schły. Przy wyj­mo­wa­niu od­le­wów pa­mię­taj, by nie uszko­dzić ani for­my, ani gip­so­we­go cac­ka, któ­re jesz­cze nie uzy­ska­ło peł­nej twardości.

Kiedy od­le­wy są już su­che, de­li­kat­nie spi­łuj no­ży­kiem lub pil­nicz­kiem do pa­znok­ci wszel­kie nie­rów­no­ści ja­kie po­wsta­ły przy brze­gach i mo­żesz za­bie­rać się za malowanie…

Pomaluj anioł­ki farb­ka­mi akry­lo­wy­mi użyj do zdo­bie­nia bro­ka­tu lub po­la­kie­ruj na jed­no­li­ty ko­lor – zło­ty lub srebrny.

Daj dzie­ciom do de­ko­ro­wa­nia anioł­ki – bę­dą mia­ły wiel­ką fraj­dę 😉 Mogą je tak­że ozdo­bić fla­ma­stra­mi – im bar­dziej pstro­ka­to tym piękniej 🙂

Jedna odpowiedź do „Aniołki bo­żo­na­ro­dze­nio­we od­le­wy z gipsu”

 1. Awatar Magdalena
  Magdalena

  Witam. Mam pytanie- czy ist­nie­je ja­kaś re­al­na szan­sa do­ro­bie­nia sen­sow­nej, trwa­łej za­wiesz­ki do anioł­ków gip­so­wych (pła­skich, ma­łych) je­śli ory­gi­nal­nie tej za­wiesz­ki nie by­ło? Zakładam, że nie, ale chcia­ła­bym się mylić… 🙂
  Pozdrawiam

Leave a Reply