Wzór na pła­skie­go anioł­ka szydełkowego

Poświęć kwa­drans na zro­bie­nie ma­łe­go pła­skie­go anioł­ka na szy­deł­ku. Albo naj­le­piej wy­go­spo­da­ruj przed świę­ta­mi ciut wię­cej cza­su i zrób ich wię­cej, by ozdo­bić ni­mi choinkę… 😉

Pobierz sche­mat wy­ko­na­nia aniołka.

Najpierw ro­bi­my au­re­olę i su­kien­kę anioł­ka. Potem pierw­sze skrzy­dło i drugie. 

Główkę wy­ko­nu­je­my tak jak po­je­dyn­czy pa­cio­rek w ró­żań­cu lub bran­so­let­ce, z tym że trze­ba pa­mię­tać by nie ob­ci­nać koń­ców ni­tek – bę­dą po­trzeb­ne do za­mo­co­wa­nia gło­wy do aureoli. 

Jak ro­bić główkę:

  • 1 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka; po­łą­czyć w kół­ko 1 oczkiem ścisłym
  • 2 rząd – na ba­zie kół­ka ro­bi­my 6 półsłupków 
  • 3 rząd – w pierw­sze oczko prze­ra­bia­my 2 pół­słup­ki, w dru­gie 1 pół­słu­pek i tak na prze­mian do koń­ca rzę­du (9 oczek) 
  • 4-5 rząd – sa­me pół­słup­ki (w tym mo­men­cie od­ci­na­my z gąb­ki ka­wa­łek wiel­ko­ści ma­łe­go sze­ścia­nu i de­li­kat­nie wkła­da­my w po­wsta­łą mi­secz­kę; dal­sze rzę­dy szy­deł­ku­je­my już z gąb­ką w środku)
  • 6 rząd – prze­ra­bia­my po 2 pół­słup­ki na­raz aż do koń­ca ro­bót­ki; na koń­cu ko­ra­li­ka ro­bi­my 1 oczko ścisłe

Leave a Reply