Jak zro­bić ró­ża­niec na szydełku

Ze zwy­kłe­go kor­don­ka, gąb­ki i szy­deł­ka zro­bisz bez pro­ble­mu ma­ły po­ręcz­ny ró­ża­niec. Różaniec jest mięk­ki i krót­ki więc nie za­plą­cze w to­reb­ce w żad­ne in­ne rze­czy, a do te­go pięk­nie wy­glą­da. Poniżej po­da­ję wzór na szy­deł­ko­wy różaniec.

Koraliki:

1 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka; po­łą­czyć w kół­ko 1 oczkiem ścisłym
2 rząd – na ba­zie kół­ka ro­bi­my 6 półsłupków
3 rząd – w pierw­sze oczko prze­ra­bia­my 2 pół­słup­ki, w dru­gie 1 pół­słu­pek i tak na prze­mian do koń­ca rzę­du (9 oczek)
4-5 rząd – sa­me pół­słup­ki (w tym mo­men­cie od­ci­na­my z gąb­ki ka­wa­łek wiel­ko­ści ma­łe­go sze­ścia­nu i de­li­kat­nie wkła­da­my w po­wsta­łą mi­secz­kę; dal­sze rzę­dy szy­deł­ku­je­my już z gąb­ką w środku)

6 rząd – prze­ra­bia­my po 2 pół­słup­ki na­raz aż do koń­ca ro­bót­ki; na koń­cu ko­ra­li­ka ro­bi­my 1 oczko ścisłe
Nitki nie od­ci­na­my i da­lej ro­bi­my ko­lej­ne 10 ko­ra­li­ków wg opi­su jak po­wy­żej. Po ostat­nim ko­ra­li­ku łą­czy­my pierw­szy z dzie­sią­tym i za­bie­ra­my się za szy­deł­ko­wa­nie krzyżyka.

Robimy: 1 pół­słu­pek i 1 oczko łań­cusz­ka, od­wra­ca­my ro­bót­kę i wbi­ja­my w 2 oczko i prze­ra­bia­my półsłupek.

Krzyżyk, bel­ka pionowa:

1 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka; po­łą­czyć w kół­ko 1 oczkiem ścisłym
2 rząd – na ba­zie kół­ka ro­bi­my 6 półsłupków
3 rząd – w pierw­sze oczko prze­ra­bia­my 2 pół­słup­ki, w dru­gie 1 pół­słu­pek i tak na prze­mian do koń­ca rzę­du (9 oczek)
4-15 rząd – sa­me pół­słup­ki (w trak­cie ro­bie­nia do­brze jest po­wo­li wpy­chać ka­wał­ki gąb­ki do środ­ka, nie za du­żo, by krzy­żyk nie był zbyt twardy)
16 rząd – prze­ra­bia­my po 2 pół­słup­ki aż do koń­ca; ostat­nie oczko za­kań­cza­ją­ce i mo­że­my od­ciąć nitkę
Ramiona (ro­bi­my 2 sztuki):
1 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka; po­łą­czyć w kół­ko 1 oczkiem ścisłym
2 rząd – na ba­zie kół­ka ro­bi­my 6 półsłupków
3 rząd – w pierw­sze oczko prze­ra­bia­my 2 pół­słup­ki, w dru­gie 1 pół­słu­pek i tak na prze­mian do koń­ca rzę­du (9 oczek)
4 rząd – sa­me pół­słup­ki i ostat­nie oczko zakańczające
Zostawimy spo­ry ka­wa­łek nit­ki i przy­szy­wa­my ra­mio­na do pio­no­wej bel­ki krzyżyka.

Tu mo­żesz po­czy­tać jak uży­wać ró­żań­ca.

Leave a Reply