Wielkanocne ko­szycz­ki z ciasta

Wielkanocny ko­szy­czek nie mu­si być wi­kli­no­wy. Można go zro­bić ko­szy­czek na szy­deł­ku, moż­na też z cia­sta… Jak? Zobacz i przeczytaj.

Ciasto:

  • 1 kg mąki, 
  • 2 jaj­ka,
  • szczyp­ta soli, 
  • 1 biał­ko,
  • cie­pła woda.

Zagniatamy cia­sto twar­de jak na ma­ka­ron, cie­płej wo­dy do­da­je­my „ile cia­sto za­bie­rze”. Z ta­kiej ma­sy mo­że­my przy­rzą­dzić róż­no­ści we­dług swo­jej fan­ta­zji i po­my­słu. Można wy­ko­nać z nie­go ozdo­by wiel­ka­noc­ne, ta­kie jak wy­ko­na­ły dzie­ci ze świetlicy.

OZDOBNE WARKOCZE: Z wa­łecz­ków cia­sta ufor­mo­wać war­kocz. Po wy­pie­cze­niu pięk­nie ozdo­bić i ofia­ro­wać ko­cha­nej oso­bie lub cie­szyć oczy przy wiel­ka­noc­nym sto­le i wy­słu­chi­wać za­chwy­tów ro­dzi­ny nad zdol­no­ścia­mi na­szych rąk.

KOSZYCZEK BEZ RĄCZKI: Z wa­łecz­ków cia­sta ufor­mo­wać ko­szy­czek na na­tłusz­czo­nym na­czy­niu ża­ro­od­por­nym od­wró­co­nym do gó­ry dnem. Po wy­pie­cze­niu od­wró­cić i na­peł­nić jaj­ka­mi, słod­ko­ścia­mi lub po pro­stu zwy­kłym sian­kiem z kurczakami.

KOSZYCZEK Z RĄCZKĄ: Z dru­tu wy­ko­nać kon­struk­cję ko­szycz­ka z rącz­ką. Z wa­łecz­ków cia­sta ufor­mo­wać dno ko­szy­ka, na wierzch po­ło­żyć uple­cio­ny war­kocz. Rączkę owi­nąć wa­łecz­kiem ciasta.

Wszystkie wy­ro­by kła­dzie­my na bla­sze po­sma­ro­wa­nej tłusz­czem. Smarujemy roz­mą­co­nym biał­kiem jaj­ka. Pieczemy w pie­kar­ni­ku do za­ru­mie­nie­nia. Produkty nie są ja­dal­ne ze wzglę­du na brak mięk­ko­ści. Ale uczta dla oczu jest pysz­na, prawda?

Prace wy­ko­na­ły dzie­ci ze świe­tli­cy SP 18 w Tychach pod kie­run­kiem mgr Bożeny Saczek i mgr Elżbiety Daniel.

Leave a Reply