Przepis na pas­chę wielkanocną

Pascha wiel­ka­noc­na za­wę­dro­wa­ła do nas z kuch­ni ro­syj­skiej, ale na wie­lu sto­łach za­go­ści­ła już na do­bre. Jeśli jesz­cze jej nie pró­bo­wa­łaś, ko­niecz­nie przy­go­tuj ją na te Święta. Ten de­ser to sa­ma słodycz 🙂

Składniki:

  • 1 kg tłu­ste­go se­ra białego, 
  • 120 g masła, 
  • 8 żół­tek,
  • 300g cu­kru,
  • oko­ło szklan­ki ro­dzyn­ków, mig­da­łów, orze­chów la­sko­wych, wło­skich, skór­ka po­ma­rań­czo­wa, daktyle(co kto lubi), 
  • do przy­bra­nia owo­ce kan­dy­zo­wa­ne, al­bo wi­śnie z konfitur

Najpierw trze­ba przy­go­to­wać bakalie(wyparzyć, obrać ze skór­ki i po­kro­ić). Ser, ma­sło i żółt­ka utrzeć na jed­no­li­tą ma­sę, po­tem do­dać ba­ka­lie. Masę za­wi­ja­my w ście­recz­kę o dość gę­stym splo­cie, moc­no zwią­zu­je­my, wkła­da­my do dursz­la­ka, a pięk­na pół­ku­la sa­ma się ufor­mu­je. Od gó­ry do­ci­snąć czymś cięż­kim (moż­na po­sta­wić na ta­le­rzy­ku ma­ły gar­nek z wo­dą). Wstawić do lo­dów­ki na ca­łą noc. Rano de­li­kat­nie od­wi­ja­my ście­recz­kę, kła­dzie­my na ta­le­rzu lub pół­mi­sku i de­ko­ru­je­my owocami.

Nie prze­raź­cie się, bo ma­sa se­ro­wa bę­dzie taka”lekka”. Rano jak za­sty­gnie, kroi się po­dob­nie jak chałwa.

Leave a Reply