Przepis na pącz­ki z dziur­ką (ame­ry­kań­skie doughnut)

Przyjęło się koń­czyć kar­na­wał za­ja­da­jąc pącz­ki w tłu­sty czwar­tek. Jak by na to nie pa­trzeć jest to bar­dzo sma­ko­wi­ta tra­dy­cja. Można przy­go­to­wać w do­mu fa­wor­ki lub kla­sycz­ne pącz­ki z ró­żą, moż­na też spró­bo­wać cze­goś no­we­go, na przy­kład pącz­ków z dziur­ką – ame­ry­kań­skich doughnuts.

Składniki:

  • 800 g mąki, 
  • 125 g cukru, 
  • 1 i 3/4 szklan­ki mleka, 
  • 75 g masła, 
  • 50 g drożdży, 
  • 2 jaj­ka,
  • cu­kier waniliowy, 
  • pół ły­żecz­ki soli, 
  • sma­lec do sma­że­nia pączków.

Masło roz­pusz­cza­my i od­sta­wia­my, by lek­ko prze­sty­gło. Drożdże roz­ra­bia­my z czę­ścią cie­płe­go mle­ka, do­da­je­my do mą­ki, cu­kru, cu­kru pu­dru, so­li oraz resz­ty cie­płe­go mle­ka i ja­jek i wy­ra­bia­my cia­sto. Pod ko­niec do­da­je­my prze­stu­dzo­ne ma­sło. Jeśli cia­sto na­zbyt le­pi się do rąk moż­na do­dać nie­co wię­cej mą­ki, ale też bez prze­sa­dy – cia­sto nie mo­że być zbyt twar­de. Gotowe cia­sto na pącz­ki od­sta­wia­my w cie­płe miej­sce na oko­ło go­dzi­nę – mu­si wy­ro­snąć na ty­le, by po­dwo­iło swo­ją objętość.

Ciasto roz­wał­ko­wu­je­my na gru­bość oko­ło 1 cm. Szklanką wy­kra­wa­my ca­łe pącz­ki, a ma­łym kie­lisz­kiem dziur­ki w pącz­kach. Tak przy­go­to­wa­ne pącz­ki od­kła­da­my na ob­sy­pa­nej lek­ko mą­ką stol­ni­cy na oko­ło 20 mi­nut, by wyrosły.

Pączki sma­ży­my na go­rą­cym smal­cu na zło­to­brą­zo­wy ko­lor. Odkładamy na ręcz­ni­ki pa­pie­ro­we, by ociekł z nich nad­miar tłusz­czu i jesz­cze cie­płe lu­kru­je­my. Zanim lu­kier za­sty­gnie moż­na ozdo­bić go ko­lo­ro­wą posypką.

Leave a Reply