Przepis na ser­nik go­to­wa­ny z po­le­wą cze­ko­la­do­wą

Przyznam się szcze­rze, że to je­den z mo­ich naj­ulu­bień­szych prze­pi­sów na ser­nik. Zawsze mu­si być za­rów­no na Święta Bożego Narodzenia jak i na Wielkanoc 🙂

Składnik na ma­sę se­ro­wą:

 • 1 kg bia­łe­go se­ra,
 • 2 jaj­ka,
 • 20 dkg ma­sła,
 • 2 szklan­ki cu­kru,
 • 2 bu­dy­nie wa­ni­lio­we,
 • 1/2 szklan­ki mle­ka,
 • cu­kier wa­ni­lio­wy,
 • ro­dzyn­ki,
 • skór­ka po­ma­rań­czo­wa lub owo­ce kan­dy­zo­wa­ne (jak kto lu­bi).

Składniki na cia­sto:

 • 1/2 kg mą­ki,
 • 15 dkg cu­kru,
 • 15 dkg ma­sła,
 • 1 opa­ko­wa­nie prosz­ku do pie­cze­nia,
 • jaj­ko,
 • żółt­ko,
 • 4 łyż­ki śmie­ta­ny.

Składniki na po­le­wę:

 • 15 dkg mar­ga­ry­ny,
 • 15 dkg cu­kru pu­dru,
 • 2 łyż­ki wo­dy,
 • 2 łyż­ki ka­kao.

Z po­da­nych skład­ni­ków za­gnia­ta­my cia­sto, dzie­li­my na trzy czę­ści i wkła­da­my na go­dzi­nę do lo­dów­ki. Każdą część cia­sta pie­cze­my osob­no w 180°C na zło­ty ko­lor i od­kła­da­my wszyst­kie trzy plac­ki do prze­sty­gnię­cia. Dobrze jest piec je w wy­so­kiej pro­sto­kąt­nej blasz­ce, któ­ra po­tem bę­dzie na­szą for­mą do ser­ni­ka.

Ser do­kład­nie mie­li­my (chy­ba że za­ku­pi­li­śmy zmie­lo­ny) i wkła­da­my do du­że­go ga­ra na ma­ły ogień. Dodajemy ko­lej­no mar­ga­ry­nę, cu­kier, cu­kier wa­ni­lio­wy oraz ja­ja. Budynie roz­pusz­cza­my na mle­ku i wle­wa­my na go­tu­ją­cą się ma­sę. Chwilę jesz­cze go­tu­je­my do­kład­nie mie­sza­jąc. By nie po­wsta­ły grud­ki. Dodajemy ro­dzyn­ki i in­ne do­dat­ki i wy­le­wa­my po­ło­wę se­ro­wej ma­sy na pierw­szy kru­chy pla­cek le­żą­cy na dnie pro­sto­kąt­nej blasz­ce w któ­rej pie­kli­śmy kru­che spody. Nakrywamy do dru­gim i wy­le­wa­my na wierzch resz­tę. Całość przy­kry­wa­my ostat­nim, plac­kiem.

Wszystkie skład­ni­ki na po­le­wę wkła­da­my do ma­łe­go ron­del­ka i do­pro­wa­dza­my do wrze­nia cią­gle mie­sza­jąc. Wierzch ser­ni­ka za­le­wa­my jesz­cze go­rą­cą po­le­wą i wsta­wia­my na przy­naj­mniej go­dzi­nę do lo­dów­ki, by po­rząd­nie stę­ża­ło i schło­dzi­ło się.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: