Jak zro­bić lam­pion me­to­dą ko­ra­li­ków fi­mo

Jak zro­bić lam­pion me­to­dą ko­ra­li­ków fi­mo

Migocze pło­mień świecz­ki, a wraz z nim mi­go­czą gwiazd­ki na lam­pio­nie ze sło­ika, ozdo­bio­nym me­to­dą ko­ra­li­ków fi­mo.

By zro­bić lam­pion po­trze­bu­jesz:

  • ma­ły sło­iczek,
  • trzy ko­lo­ry mo­de­li­ny fimo- czar­na, żół­ta i czer­wo­na,
  • ostry no­żyk,
  • ży­let­ka,
  • świecz­kę ty­pu tea li­ght

Szykujemy du­ży wzór jak na ko­ra­li­ki – żół­tą gwiazd­kę z czer­wo­ną ob­wód­ką na czar­nym tle – tak jak na zdję­ciach. Duży wzór ści­ska­my, by uzy­skać z nie­go wa­lec, któ­ry ro­lu­je­my do uzy­ska­nia po­żą­da­nej gru­bo­ści.

Walec kro­imy ostroż­nie ży­let­ką i od­cię­te pla­ster­ki od ra­zu przy­cze­pia­my do sło­icz­ka. Pamiętaj, że pla­ster­ki, któ­re ma­ją za­kryć gwint mu­szą być nie­co grub­sze od po­zo­sta­łych.

Oblepiony gwiazd­ka­mi sło­iczek utwar­dza­my w pie­kar­ni­ku w tem­pe­ra­tu­rze 110ºC przez 20-30 mi­nut.

W go­to­wy lam­pion włóż świecz­kę ty­pu tea li­ght i ciesz się mi­go­ta­niem gwiaz­dek.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: