Łamigłówka ma­ska jak zrobić

Lubicie roz­wią­zy­wać ła­mi­głów­ki? Ja tak. Dzieci za­zwy­czaj też to lu­bią. Łamigłówki są cie­ka­wą roz­ryw­ką i roz­wi­ja­ją wy­obraź­nię. Łamigłówki są też spryt­nym spo­so­bem na za­ję­cie czymś dziec­ka, gdy aku­rat sto­imy w dłu­giej ko­lej­ce do ka­sy, gdy po­dró­żu­je­my sa­mo­cho­dem lub gdy chce­my spo­koj­nie wy­ko­nać kil­ka telefonów 😉

Do zro­bie­nia ła­mi­głów­ki bę­dziesz potrzebować:

  • ka­wa­łek praw­dzi­wej lub sztucz­nej skórki, 
  • ka­wa­łek sznurka, 
  • dwa du­że drew­nia­ne koraliki, 
  • no­życz­ki.

Pobierz i wy­dru­kuj sza­blon. Wytnij go. Posługując się tak przy­go­to­wa­nym wy­kro­jem, wy­tnij ze skór­ki od­po­wied­ni kształt. Przepleć sznu­rek przez „nos” i „usta”, na­stęp­nie za­mo­cuj na je­go koń­cach koraliki.

Twoja ła­mi­głów­ka – ma­ska jest już go­to­wa. Teraz spró­buj od­cze­pić sznu­rek od ma­ski, bez zdej­mo­wa­nia ko­ra­li­ków i bez nisz­cze­nia ma­ski. POWODZENIA 🙂

Leave a Reply