Przepis na pier­nicz­ki nadziewane

Gdy mó­wi­my pier­nicz­ki, zwy­kle przed ocza­mi sta­ją nam chru­pią­ce pier­nicz­ki de­ko­ro­wa­ne lu­krem lub lan­dryn­ko­wy­mi okien­ka­mi. Ale moż­na przy­go­to­wać też mięk­kie pier­nicz­ki nadziewane…

Składniki:

  • 2,5 szklan­ki mąki, 
  • 3/4 szklan­ki mleka, 
  • łyż­ka cukru, 
  • 1/3 szklan­ki miodu, 
  • 50 g drożdży, 
  • 2 jaj­ka,
  • 1/4 kost­ki masła, 
  • przy­pra­wa do pierników, 
  • łyż­ka kakao, 
  • dżem na nadzienie.

Z droż­dży, cu­kru, łyż­ki mą­ki i mle­ka ro­bi­my za­czyn i od­sta­wia­my w cie­płe miej­sce do wy­ro­śnię­cia. Międzyczasie to­pi­my ma­sło i zo­sta­wia­my, by prze­sty­gło. Jak roz­czyn wy­ro­śnie nie­co, do­da­je­my wszyst­kie po­zo­sta­łe skład­ni­ki, wy­ra­bia­my do­kład­nie i po­zwa­la­my mu ro­snąć w cieple.

Z wy­ro­śnię­te­go cia­sta roz­wał­ko­wu­je­my na opru­szo­nej mą­ką stol­ni­cy pla­cek o gru­bo­ści ok 0,5 – 1 cm. Będą te­raz po­trzeb­ne dwie okrą­głe wy­kra­wacz­ki do cia­ste­czek – jed­na nie­co więk­sza od dru­giej (moż­na użyć jed­nej wy­kra­wacz­ki do cia­sta i ma­łe­go kie­lisz­ka). Większą wy­kra­wacz­ką wy­ci­na­my z cia­sta kó­łecz­ka i na po­ło­wę z nich na­kła­da­my dżem lub kon­fi­tu­rę i przy­kry­wa­my kó­łecz­kiem z cia­sta. Całość do­ci­ska­my lek­ko do­oko­ła i wy­ci­na­my mniej­szą wykrawaczką.

Pierniczki pie­cze­my przez oko­ło 15 – 20 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 180° C. Kiedy prze­sty­gną za­nu­rza­my je ca­łe w po­le­wie cze­ko­la­do­wej lub de­ko­ru­je­my lu­krem. Mniam, mniam, mniam…

Leave a Reply