Wielkanocne ku­ry ko­gu­ty i kur­cza­ki ze sty­ro­pia­no­wych jajek

Robienie ozdób wiel­ka­noc­nych nie tyl­ko wpro­wa­dza nas w pod­nio­sły świą­tecz­ny na­strój, ale da­je moż­li­wość po­zna­nia no­wych, cie­ka­wych, czy też za­po­mnia­nych tech­nik rę­ko­dziel­ni­czych. (wię­cej…)

Czytaj dalej Wielkanocne ku­ry ko­gu­ty i kur­cza­ki ze sty­ro­pia­no­wych jajek

Wielkanocne ozdo­by z ma­sy sol­nej zdo­bio­nej tech­ni­ką deucoupage

Masa sol­na jest faj­nym ma­te­ria­łem by wy­ko­nać pła­skie ozdo­by na pa­ty­ku – pi­san­ki, kur­cza­ki, mo­tyl­ki. Masa sol­na jest też do­brym ma­te­ria­łem, by ozdo­bić ją tech­ni­ką de­co­upa­ge. Zobacz jak krok po kro­ku wy­ko­nać wiel­ka­noc­ne de­ko­ra­cje i ozdo­bić je pa­pie­ro­wy­mi serwetkami.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Wielkanocne ozdo­by z ma­sy sol­nej zdo­bio­nej tech­ni­ką deucoupage

Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we pisanki

Szydełkowe 'ko­szul­ki’ na pi­san­ki sta­ną się pięk­na ozdo­bą wiel­ka­noc­nych świąt. Ich wy­ko­na­nie nie jest szcze­gól­nie trud­ne, ani cza­so­chłon­ne. Szydełkowe pi­san­ki wy­ko­nu­je się na wy­dmusz­kach ja­jek, uży­wa­jąc do te­go ko­lo­ro­wych kor­don­ków lub cien­kich włó­czek. Do wy­koń­cze­nia pi­sa­nek moż­na użyć ko­lo­ro­wych kwiat­ków z ma­te­ria­łu lub wstążek.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we pisanki

Ozdoby Wielkanocne – wzo­ry na kur­ki szydełkowe

Wesołe kur­ki ro­bio­ne na szy­deł­ku mo­gą słu­żyć ja­ko osłon­ka na jaj­ko w kie­lisz­ku, po na­kle­je­niu na wy­dmusz­kę ja­ko wiel­ka­noc­na pi­san­ka, a po­sta­wio­na w świą­tecz­nym stro­iku bę­dzie sta­no­wić ład­ną de­ko­ra­cję Twojego sto­łu. Wykonanie kur­ki nie jest ani spe­cjal­nie trud­ne (trze­ba po­tra­fić wy­ko­nać na szy­deł­ku łań­cu­szek, słup­ki i pół­słup­ki), ani nie zaj­mu­je zbyt wie­le cza­su. Daje za to du­żo sa­tys­fak­cji z ład­nie wy­ko­na­nej ozdo­by wiel­ka­noc­nej. (wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby Wielkanocne – wzo­ry na kur­ki szydełkowe

Ozdoby wiel­ka­noc­ne – ma­sa solna

Przed Wielkanocą war­to po­ku­sić się o przy­go­to­wa­ne kil­ku świą­tecz­nych ozdób. Pamiętajmy jed­nak, że pi­san­ki to nie je­dy­ny atry­but zwią­za­ny z wiel­ka­noc­nym świę­to­wa­niem. W ko­szycz­ku ze świę­con­ką nie po­win­no za­brak­nąć ba­ran­ka, kur­czacz­ków czy za­jącz­ków, któ­re cho­ciaż są z na­mi na świą­tecz­nych sto­łach do­pie­ro od po­cząt­ku XX wie­ku, to jed­nak chy­ba na sta­łe za­go­ści­ły w wiel­ka­noc­nym ko­szy­ku z jaj­ka­mi. Do ich przy­go­to­wa­nia moż­na użyć wdzięcz­ne­go two­rzy­wa ja­kim jest ma­sa sol­na. (wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby wiel­ka­noc­ne – ma­sa solna

Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we za­jącz­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej

Prace Jagody Koteckiej na­gro­dzo­ne w Wielkanocnym Konkursie Szydełkowym książ­ką Edie Eckman „Bordiury szy­deł­ko­we nie tyl­ko ko­ron­ko­we”. Gratulujemy! (wię­cej…)

Czytaj dalej Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we za­jącz­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania