Przepis na keks

Keks to wy­śmie­ni­te cia­sto, któ­re mo­że go­ścić na na­szych sto­łach nie tyl­ko w świę­ta, ale przez ca­ły rok. Jego nie­pod­wa­żal­ną za­le­tą jest wszak­że trwa­łość i nie­za­po­mnia­ny smak, ja­ki na­da­ją mu ba­ka­lie uży­te do pie­cze­nia, bę­dą­ce jed­no­cze­śnie je­go ce­chą rozpoznawczą.

Składniki:

  • 1 1/2 szkl. maki
  • 1 szkl. cukru
  • 5 ja­jek
  • 1 kost­ka margaryny
  • 1/2 ły­żecz­ki so­dy oczyszczonej
  • 1 łyż­ka wody

orze­chy, skór­ka po­ma­rań­czo­wa, fi­gi, dak­ty­le, ro­dzyn­ki, mig­da­ły, owo­ce kan­dy­zo­wa­ne (ma ich w su­mie być 1 1/2 szkl.)
Wszystkie ba­ka­lie (oprócz orze­chów i migdałów)zalewamy go­rą­cą wo­dą na pół go­dzi­ny że­by zmię­kły. Orzechy i mig­da­ły sie­ka­my. Żółtka ucie­ra­my z cu­krem i ma­słem na jed­no­li­tą ma­sę (jak kto ma ucie­ra w ma­ku­trze, jak kto nie ma uży­wa zwy­kłe­go ro­bo­ta ku­chen­ne­go). Ubijamy pia­nę z bia­łek i de­li­kat­nie mie­sza­my ją z żółt­ka­mi. Dodajemy so­dę roz­pusz­czo­ną w wo­dzie. Orzechy i ba­ka­lie mie­sza­my ra­zem z mą­ką i łą­czy­my z po­zo­sta­łą masą.

Przekładamy cia­sto do wą­skiej fo­rem­ki wy­ło­żo­nej pa­pie­rem do pie­cze­nia i wsta­wia­my do roz­grza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 180°C pie­kar­ni­ka na oko­ło 3 kwadranse.

Keksa wyj­mu­je się z fo­rem­ki jesz­cze cie­płe­go i po­zo­sta­wia do wystygnięcia.

I wi­gi­lia i Wielkanoc to szcze­gól­ny czas, kie­dy nie mo­że za­brak­nąć na na­szym sto­le keksa.

Leave a Reply