Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we za­jącz­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej

Prace Jagody Koteckiej na­gro­dzo­ne w Wielkanocnym Konkursie Szydełkowym książ­ką Edie Eckman „Bordiury szy­deł­ko­we nie tyl­ko ko­ron­ko­we”. Gratulujemy!

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Na stro­nach KURY DOMOWEJ prze­czy­ta­łam o wiel­ka­noc­nym kon­kur­sie. Mam na­dzie­ję, że mo­je WIELKANOCNE ZAJĄCZKI – osłon­ki do ja­jek się spodo­ba­ją. Wzór do ich wy­ko­na­nia zna­la­złam przed la­ty w sie­ci, ale tro­chę go prze­ro­bi­łam. Wykonanie jest pro­ste: ście­gi pół­słup­ko­we i słup­ko­we. Najlepsze są ni­ci ty­pu kor­do­nek: bia­łe na łap­ki, gło­wę, uszy i ogo­nek oraz ko­lo­ro­we na su­kien­kę. Do ozdo­by – ko­ra­li­ki, ce­ki­ny, na­szyw­ki, ta­siem­ki – co się ko­mu po­do­ba. Do wy­peł­nie­nia gło­wy i ła­pek po­trze­ba tro­chę wa­ty. Najpierw trze­ba zro­bić gło­wę i su­kien­kę, osob­no łap­ki, uszy, pysz­czek. Na koń­cu ca­łość trze­ba ra­zem zszyć i ozdo­bić. ZAJĄCZKI naj­ład­niej pre­zen­tu­ją się na wy­so­kim kie­lisz­ku do ja­jek. Sama zro­bi­łam już ca­łe stad­ko ZAJĄCZKÓW i każ­dy z nich jest in­ny. Większość z nich to ozdo­by wiel­ka­noc­nych sto­łów u ro­dzi­ny i zna­jo­mych. Na zdję­ciach prze­sła­nych w za­łącz­ni­ku pre­zen­tu­ją się te naj­now­sze – tegoroczne.

Leave a Reply