Mikołaj na szy­deł­ku — wzór na pła­skie ozdo­by choinkowe

Jeśli ma­rzy Ci się wła­sno­ręcz­nie wy­ko­na­ny Mikołaj na szy­deł­ku, wzór na ta­ką pła­ską ozdo­bę cho­in­ko­wą wraz z opi­sem krok po kro­ku znaj­dziesz poniżej.

Małe Mikołajowe głów­ki zro­bio­ne na szy­deł­ku, bę­dą mi­łą de­ko­ra­cją bo­żo­na­ro­dze­nio­wej cho­in­ki. Ich za­le­tą jest to, że ro­bi się je bły­ska­wicz­nie, po­nie­waż cią­gu wie­czo­ra je­steś w sta­nie stwo­rzyć ca­ła ar­mię Mikołajów 😉

Przybory i materiały

Do wy­ko­na­nia Mikołaja potrzebujesz:

  • szy­deł­ko,
  • bia­ły, czer­wo­ny i ró­żo­wy kordonek,
  • bia­łą pe­reł­kę na pompon,
  • dwa ma­łe czar­ne ko­ra­li­ki na oczka.

Mikołaj na szy­deł­ku wzór

TWARZ I BRODA MIKOŁAJA

1 rząd – (ró­żo­wym kor­don­kiem) 6 oczek łań­cusz­ka za­mknąć w kó­łecz­ko
2 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka, i da­lej na­oko­ło 8 słup­ków w ko­lo­rze ró­żo­wym (zmie­nia­my ko­lor ko­ron­ka na bia­ły) i da­lej bia­łym 12 słup­ków, łą­czy­my 1 oczkiem ści­słym
3 rząd – (nad ró­żo­wy­mi słup­ka­mi) – 1 pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 2 pół­słup­ki w dru­gie, 1 pół­słu­pek w trze­cie oczko, 2 pół­słup­ki w ko­lej­ne itd do koń­ca ró­żo­wych słup­ków z po­przed­nie­go rzę­du
(nad bia­ły­mi słup­ka­mi) – 3 oczka łań­cusz­ka, wbi­ja­my szy­deł­ko w ko­lej­ne oczko i prze­ra­bia­my 1 oczko ści­słe, pół­słu­pek w na­stęp­ne oczko, 3 oczka łań­cusz­ka, wbi­ja­my szy­deł­ko w ko­lej­ne oczko i prze­ra­bia­my 1 oczko ści­słe, pół­słu­pek w na­stęp­ne oczko itd aż do koń­ca Mikołajowej bro­dy; koń­czy­my robótkę

MIKOŁAJOWA CZAPKA

(czap­kę ro­bi­my czer­wo­nym kor­don­kiem po­nad ró­żo­wiut­ką twa­rzą Mikołaja)
1 rząd – po jed­nym pół­słup­ku w każ­de oczko (12 oczek), ro­bót­kę ob­ra­ca­my
2 rząd – 1 oczko łań­cusz­ka, dwa pierw­sze oczka prze­ra­bia­my ra­zem, po jed­nym pół­słup­ku w 3 ko­lej­ne oczka, dwa pół­słup­ki w na­stęp­ne oczko, po jed­nym pół­słup­ku w 4 ko­lej­ne oczka.  Dwa ostat­nie oczka prze­ra­bia­my ra­zem, ro­bót­kę ob­ra­ca­my
3 rząd – 1 oczko łań­cusz­ka, dwa pierw­sze oczka prze­ra­bia­my ra­zem, po jed­nym pół­słup­ku w 7 ko­lej­nych oczek. Dwa ostat­nie oczka prze­ra­bia­my ra­zem, ro­bót­kę ob­ra­ca­my
4 rząd – 1 oczko łań­cusz­ka, dwa pierw­sze oczka prze­ra­bia­my ra­zem, po jed­nym pół­słup­ku w 5 ko­lej­nych oczek. Dwa ostat­nie oczka prze­ra­bia­my ra­zem, ro­bót­kę ob­ra­ca­my
5 rząd – 1 oczko łań­cusz­ka, dwa pierw­sze oczka prze­ra­bia­my ra­zem, po jed­nym pół­słup­ku w 3 ko­lej­nych oczek. Dwa ostat­nie oczka prze­ra­bia­my ra­zem, ro­bót­kę ob­ra­ca­my
6 rząd – 1 oczko łań­cusz­ka, po jed­nym pół­słup­ku w każ­de oczko (5 oczek), ro­bót­kę ob­ra­ca­my
7 rząd – 1 oczko łań­cusz­ka, dwa pierw­sze oczka prze­ra­bia­my ra­zem, je­den pół­słu­pek, dwa ostat­nie oczka prze­ra­bia­my ra­zem, ro­bót­kę ob­ra­ca­my
8 rząd – 1 oczko łań­cusz­ka, po jed­nym pół­słup­ku w każ­de oczko (3 oczka), ro­bót­kę ob­ra­ca­my
9 rząd – 1 oczko łań­cusz­ka, dwa pół­słup­ki prze­ra­bia­my ra­zem, pół­słu­pek, ro­bót­kę ob­ra­ca­my
10 rząd – 1 oczko łań­cusz­ka, dwa pół­słup­ki prze­ra­bia­my ra­zem, ro­bót­kę ob­ra­ca­my
11 rząd – 30 oczek łań­cusz­ka, któ­re o do­cze­pie­niu do Mikołajowej czap­ki stwo­rzą nam zawieszkę

Mikołaj na szy­deł­ku, wzór wy­ma­ga wykończenia

Chowamy po­zo­sta­łe po ucię­ciu ko­niusz­ki kor­don­ka w ro­bót­kę a na szczyt czap­ki przy­szy­wa­my bia­łą pe­reł­kę. Jeśli pe­reł­ka ma od­po­wied­nio du­ży otwór, mo­żesz ją prze­wlec przez za­wiesz­kę. Następnie do­cze­pisz ją osta­tecz­nie do czap­ki (tak jak na zdjęciu).

Zobacz też ry­sun­ko­wy sche­mat wy­ko­na­nia Mikołaja.

Leave a Reply