Papierowa szop­ka na Boże Narodzenie

Boże Narodzenie nie mo­że obejść się bez szop­ki. Wesołe anioł­ki, za­baw­ne Mikołajki i bał­wan­ki jak pi­łecz­ki są ład­ne, i świet­nie na­da­ją się na ozdo­by bo­żo­na­ro­dze­nio­we, ale to wła­śnie szop­ka be­tle­jem­ska z ma­łym Panem Jezusem po­win­na być cen­tral­ną de­ko­ra­cją w na­szym domu.

Prezentowane tu fi­gur­ki są tro­chę kan­cia­ste i mo­je dzie­ci stwier­dzi­ły, że przy­po­mi­na­ją im nie­co lu­dzi­ki z minecraft 😉

Wyczaruj z pa­pie­ru ślicz­ną pa­pie­ro­wą szop­kę. Te fi­gur­ki są bar­dzo pro­ste w wy­ko­na­niu i z nie­wiel­ką po­mo­cą ro­dzi­ców lub dziad­ków mo­że je wy­ko­nać tak­że dziecko.

Copyright © 2010 by Didier Martin

Leave a Reply