Jak zro­bić z pa­pie­ru ozdob­ną ram­kę na zdję­cia na Dzień Matki

Nie masz po­my­słu na pre­zent na Dzień Matki, na do­brą za­ba­wę, lub po pro­stu na od­kry­cie w so­bie ta­len­tu two­rze­nia? Zdziwisz się ja­kie wspa­nia­łe rze­czy wy­cza­ru­jesz ze zwy­kłej gazety.

Przeczytaną ga­ze­tę roz­dzie­rasz lub roz­ci­nasz na pro­sto­ką­ty, na przy­kład 15 x 10 cm. Każdy zwi­jasz po sko­sie w cien­ką ru­recz­kę, a po­tem cia­sno w „śli­macz­ka” i za­bez­pie­czasz na koń­cu ta­śmą kle­ją­cą. Z tek­tur­ki wy­ci­nasz ram­kę, w któ­rej bę­dzie moż­na umie­ścić zdję­cie. Na for­mę na­kle­jasz moc­nym kle­jem (np kle­jem na go­rą­co, lub wi­ko­lem) „śli­macz­ki” bar­dzo cia­sno je­den obok dru­gie­go. Kiedy wy­schnie spry­sku­jesz zło­tym la­kie­rem w ae­ro­zo­lu. Teraz mo­żesz umie­ścić w otwo­rze swo­je zdję­cie i masz go­to­wy pre­zent na Dzień Matki. Możesz też wy­eks­po­no­wać zdję­cie, któ­re jest Ci szcze­gól­nie drogie.

Prace wy­ko­na­ły dzie­ci w świe­tli­cy szkol­nej SP 18 w Tychach pod kie­run­kiem mgr Bożeny Saczek i mgr Elżbiety Daniel.

Jedna odpowiedź do „Jak zro­bić z pa­pie­ru ozdob­ną ram­kę na zdję­cia na Dzień Matki”

  1. […] Jak zro­bić z pa­pie­ru ozdob­ną ram­kę na zdję­cia na Dzień Matki […]

Leave a Reply