Jak zro­bić ze­ga­rek z papieru

Co ce­ni­my u plu­szo­wych mi­siów? – To, że jak żad­ne in­ne za­baw­ki po­tra­fią utu­lić dzie­ci do snu. Że są naj­bar­dziej plu­szo­wym le­kar­stwem na ma­łe i nie­co więk­sze smu­tecz­ki. Można więc, za­pro­po­no­wać dziec­ku by w ra­mach wdzięcz­no­ści, zre­wan­żo­wa­ło się swo­je­mu mi­sio­wi drob­nym upo­min­kiem – na przy­kład ze­gar­kiem z papieru 🙂

Taki ze­ga­rek ma wie­le za­let. Jest pro­sty do zro­bie­nia. Jest pa­pie­ro­wy. A jak­by te­go by­ło ma­ło, dwa ra­zy na do­bę po­ka­zu­je pra­wi­dło­wą godzinę.

Do wy­ko­na­nia pa­pie­ro­we­go ze­gar­ka potrzeba:

  • rol­kę po pa­pie­rze toaletowym,
  • pa­pier,
  • klej,
  • no­życz­ki,
  • dłu­go­pis do pisania.

Rolkę po pa­pie­rze to­a­le­to­wym prze­ci­na­my na pół. Z pa­pie­ru wy­ci­na­my kół­ko, któ­re sta­nie się tar­czą do ze­gar­ka. Na tar­czy trze­ba do­pi­sać go­dzi­ny i na­ry­so­wać wska­zów­ki. Tarczę przy­kle­ja­my do po­łów­ki rol­ki i ze­ga­rek gotowy.

Teraz bę­dzie moż­na ce­nić plu­szo­we­go mi­sia rów­nież za punktualność 😉

Żeby ta­ki ze­ga­rek pa­so­wał na dzie­cię­cą rącz­kę, trze­ba za­miast rol­ki po pa­pie­rze użyć pa­ska z pa­pie­ru o sze­ro­ko­ści oko­ło 4 cm. Długość ta­kie­go pa­ska moż­na do­pa­so­wać do dzie­cię­cej rączki.

Leave a Reply