Gwiazdki, kra­sno­lud­ki – jak uszyć ozdo­by cho­in­ko­we z filcu

Lubicie szy­ko­wać ozdo­by na cho­in­kę? Ja bar­dzo lu­bię 🙂 Proponuję Wam uszy­cie fil­co­wych za­ba­wek do po­wie­sze­nia na świą­tecz­nym drzewku.

Co po­trze­ba do uszy­cia fil­co­wych ozdób na Boże Narodzenie:

  • mięk­ki filc w róż­nych kolorach,
  • no­życz­ki,
  • igła i nit­ka, lub ma­szy­na do szycia,
  • ta­siem­ka,
  • ko­lo­ro­we koraliki, 
  • ce­ki­ny itp
  • coś do wy­pcha­nia fil­co­wych zabawek.

Czy te ozdo­by po­trze­bu­ją spe­cjal­ne­go wy­kro­ju? – nie­ko­niecz­nie. Weź z kuch­ni wy­kra­wacz­kę do pier­nicz­ków w kształ­cie gwiazd­ki i od­ry­suj jej kształt na fil­cu. Na jed­ną ozdo­bę po­trze­bu­jesz dwie fil­co­we gwiazd­ki w tym sa­mym ko­lo­rze. Wytnij też z in­ne­go ko­lo­ru ma­łe ser­dusz­ko i przy­szyj je ście­giem przez śro­dek do jed­nej z gwiaz­dek. Teraz zszyj obie gwiazd­ki ra­zem, umiesz­cza­jąc na gó­rze po­mię­dzy gwiazd­ka­mi ka­wa­łek zło­żo­nej ta­siem­ki na za­wiesz­kę. Nie zszy­waj gwiaz­dek do koń­ca, tyl­ko zo­staw nie­wiel­ki otwór na wypchanie.

Do wy­pcha­nia gwiaz­dek mo­żesz użyć ocie­pli­ny, raj­stop po­cię­tych na drob­ne ka­wał­ki lub in­nych skraw­ków mięk­kich materiałów.

Wierzch gwiaz­dek mo­żesz rów­nie do­brze ozdo­bić ce­ki­na­mi, gu­zi­ka­mi czy wła­sno­ręcz­nym ha­ftem – czy­li tak jak lu­bisz najbardziej.

Podobnie jak gwiazd­ki, ko­lo­ro­we kra­sno­lud­ki też są ba­jecz­nie pro­ste do wy­ko­na­nia. Bazą do uszy­cia kra­sno­lud­ka jest po­dłuż­ny łez­ko­wa­ty kształt. Narysuj na kart­ce ta­ką łez­kę i wy­tnij ją – bę­dzie Twoim sza­blo­nem. Na jed­ne­go kra­sno­lud­ka po­trze­bu­jesz dwie łez­ki. Do jed­nej z łe­zek do­szy­wasz ko­lej­no kó­łecz­ko (to kra­snal­ko­wa bu­zia), trój­kąt­ną bród­kę i co jesz­cze chcesz – mo­że grzyw­kę, mo­że wą­si­ki. Teraz czas na za­zna­cze­nie oczu i ust oraz na do­szy­cie do­dat­ko­wych ele­men­tów de­ko­ra­cyj­nych ta­kich jak ce­ki­ny lub wy­szy­cie de­li­kat­nych wzorków.

Gdy wierzch kra­sna­la jest już go­to­wy, po­ra zszyć obie czę­ści, do­dać za­wiesz­kę i oczy­wi­ście lek­ko go wy­pchać i gotowe.

Dobrze jest zde­cy­do­wać przed szy­ciem czy bę­dzie­my uży­wać jed­ne­go ko­lo­ru nit­ki, czy też bę­dzie­my ją zmie­niać w za­leż­no­ści od ko­lo­ru fil­cu, któ­ry szy­je­my. Jeśli za­mie­rzasz szyć tyl­ko jed­nym ko­lo­rem, nit­ka bę­dzie gdzie­nie­gdzie ład­nie kon­tra­sto­wać z bar­wą fil­cu. Jeśli za­mie­rzasz zmie­niać ko­lor ni­ci za­pla­nuj so­bie szy­cie kil­ku gwiaz­dek lub kra­sna­li na­raz. Wygodniej prze­szyć od ra­zu kil­ka ele­men­tów, niż za każ­dym ra­zem zmie­niać szpulki.

Leave a Reply