Wzory ha­ftu liturgicznego

Z po­dzię­ko­wa­niem dla Maltizzy 🙂

Zobaczcie bo­ga­ty wzór ha­ftu li­tur­gicz­ne­go. Tak się kie­dyś zdo­bi­ło ko­ściel­ne ob­ru­sy i kom­że. Kiedyś, bo książ­ka z któ­rej po­cho­dzą wzo­ry by­ła wy­da­na w 1924 ro­ku. Myślę jed­nak, że dziś te wzo­ry mo­gą być rów­nie atrak­cyj­ne jak przed laty.

Wzory w for­ma­cie pdf, do po­bra­nia pod lin­ka­mi po­ni­żej. Znajdziecie tu spo­ro wzo­rów do uży­cia na brze­gach ob­ru­sów, ale też li­te­ry oraz okrą­głe i owal­ne me­da­lio­ny ze Zmartwychwstałym Barankiem, Duchem Świętym pod po­sta­cią go­łę­bi­cy i wie­le in­nych. Pamiętajcie o tych wzo­rach, kie­dy bę­dzie­cie szy­ko­wać dla dziec­ka bia­łą szat­kę na chrzest.

Leave a Reply