Przepis na gołąbki

Gołąbki to jed­na z tra­dy­cyj­nych pol­skich po­traw na Boże Narodzenie. Nasza wi­gi­lia nie po­win­na się bez nie­go obejść.

Składniki:

  • głów­ka kapusty
  • 400g ry­żu
  • 4 ce­bu­le
  • 20g su­szo­nych grzybów
  • oli­wa do smażenia
  • sol i pieprz do smaku
  • kon­cen­trat lub prze­cier pomidorowy

Wieczorem, dzień przed ro­bie­niem go­łąb­ków na­ma­cza­my w garn­ku z wo­dą su­szo­ne grzy­by. Rano go­tu­je­my je do miękkości.

Duży gar­nek (ta­ki do któ­re­go zmie­ści się ca­la głów­ka ka­pu­sty) w 1/2 na­peł­nia­my wo­dą , so­li­my i do­pro­wa­dza­my do wrze­nia. Kapustę oczysz­czo­ną z wierzch­nich liść płu­cze­my pod bie­żą­cą wo­dą i wkła­da­my do garn­ka (głą­bem do gó­ry) tak, aby moż­li­wie jak naj­więk­sza jej część by­ła za­nu­rzo­na. W ka­pu­ścia­ny ka­czan wbi­ja­my wi­de­lec o ostrych zę­bach, któ­rym unie­ru­cho­mi­my ka­pu­stę. Nożem od­ci­na­my ka­pu­ścia­ny liść u sa­mej na­sa­dy i de­li­kat­nie od­dzie­la­my go od głów­ki. Niech chwi­lę po­pły­wa w go­tu­ją­cej się wciąż na ma­łym ogniu wo­dzie, a my w tym cza­sie ro­bi­my to sa­mo z ko­lej­nym li­ściem. Sparzone li­ście ukła­da­my je­den na dru­gim na ta­le­rzu wy­pu­kłą stro­ną ku gó­rze, by ocie­kły z wo­dy i wystygły.

Gotujemy ryż, sma­ży­my ce­bu­lę i sie­ka­my go­to­wa­ne grzy­by. Mieszamy ra­zem, do­pra­wia­my do sma­ku so­lą i pie­przem. Z ka­pu­ścia­nych li­ści od­ci­na­my de­li­kat­nie naj­więk­sze zgru­bie­nia, tak by nie prze­dziu­ra­wić ich. Na tak przy­go­to­wa­ne li­ście na­kła­da­my farsz i za­wi­ja­my (naj­pierw skła­da­my do środ­ka dwa prze­ciw­le­głe bo­ki a póź­niej zwi­ja­my w rulon).

Gołąbki ukła­da­my w na­czy­niu na jed­nym z wierzch­nich li­ści. Najlepiej na­da­ją się na pie­cze­nie go­łąb­ków na­czy­nia ża­ro­od­por­ne, ka­mion­ko­we lub ca­łe z me­ta­lu (bez ebo­ni­tu). Gdy gar­nek jest pe­łen go­łąb­ków so­li­my je lek­ko z wierz­chu i da­je­my na wierzch tro­chę kon­cen­tra­tu lub prze­cie­ru po­mi­do­ro­we­go, aby li­ście się nie roz­go­to­wa­ły. Zalewamy go­łąb­ki wo­dą do po­ło­wy wy­so­ko­ści garn­ka, przy­kry­wa­my ko­lej­nym ka­pu­ścia­nym li­ściem i wkła­da­my do go­rą­ce­go pie­kar­ni­ka na oko­ło godzinę.

 

Leave a Reply