Przepis na in­dy­cze ro­lad­ki z serem

Delikatne, so­czy­ste ro­lad­ki z pier­si z in­dy­ka na­dzie­wa­ne żół­tym se­rem i rodzynkami.

Składniki:

  • pierś z indyka
  • pla­stry żół­te­go sera,
  • garść ro­dzy­nek,
  • sól i cur­ry do smaku,
  • mą­ka, jaj­ko i buł­ka tar­ta na panierkę.

Pierś z in­dy­ka kro­imy na pla­stry. Plastry de­li­kat­nie roz­bi­ja­my na cien­kie pła­ty, któ­re do­pra­wia­my so­lą i cur­ry. Na do­pra­wio­ne ko­tle­ty kła­dzie­my po pla­ster­ku żół­te­go se­ra (do­brze jest przy­ciąć ser mniej-więcej pod wy­miar mię­sa). Na każ­dym ko­tle­cie kła­dzie­my kil­ka ro­dzy­nek i zwi­ja­my wszyst­ko w ma­łe roladki.

Roladki pa­nie­ru­je­my w mą­ce, jaj­ku i buł­ce tar­tej i tak przy­go­to­wa­ne sma­ży­my przez oko­ło 20 mi­nut, ob­ra­ca­jąc je na każ­dą stronę.

Zamiast pier­si z in­dy­ka mo­żesz użyć z pier­si z kur­cza­ka, a za­miast ro­dzy­nek – żu­ra­wi­nę. Smacznego 🙂

Leave a Reply