Aniołki ze sty­ro­pia­no­wych ele­men­tów zdo­bio­ne wstążką

Aniołki ze sty­ro­pia­no­wych ele­men­tów zdo­bio­ne wstąż­ką – pra­ca Iwony Lewandowskiej na­gro­dzo­na w kon­kur­sie na bo­żo­na­ro­dze­nio­we aniołki.

Opis wy­ko­na­nia aniołka:

Do wy­ko­na­nia anioł­ka po­trzeb­ne są:

 • sty­ro­pia­no­wy pio­nek lub rożek
 • sty­ro­pia­no­wa kulka,
 • wstąż­ka o sze­ro­ko­ści 2,5cm w ko­lo­rze bia­łym, zło­tym lub srebrnym,
 • bia­łe piór­ka, bia­ła ko­ron­ka o szer. 5cm,
 • bi­bu­ła,
 • „aniel­skie” włosy,
 • bia­ła organza,
 • dru­cik plu­szo­wy w ko­lo­rze białym,
 • szpil­ki,
 • klej,
 • wa­ta,
 • cien­kie fla­ma­stry w ko­lo­rze nie­bie­skim i czerwonym.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Wykonanie:

Wstążeczkę o szer. 2,5 cm (ko­lor wg po­my­słu) po­ciąć na 5cm ka­wał­ki, skła­da­my w trój­ką­ci­ki, jak do bom­bek a’la kar­czoch i przy­pi­na­my szpil­ka­mi do sty­ro­pia­no­we­go stoż­ka od do­łu do „szyi”, na gło­wie ry­su­je­my fla­ma­strem oczy i buź­kę i owi­ja­my bia­łą or­gan­zą, przy­cze­pia­my wło­sy (moż­na przy­kle­ić kle­jem, przy­piąć szpil­ka­mi). Na szyi ukła­da­my fal­ban­kę z bia­łej ko­ron­ki, któ­rą mo­cu­je­my prze­wią­zu­jąc cia­sno cien­ką wstą­żecz­ką. Z plu­szo­we­go dru­ci­ka for­mu­je­my „rącz­ki” i przy­cze­pia­my z ty­łu szpilką.

Skrzydełka moż­na wy­ko­nać z bi­bu­ły (wy­ci­na­my kształt skrzy­de­łek z bia­łej bi­bu­ły, skle­ja­my brze­gi zo­sta­wia­jąc na do­le ma­ły otwo­rek. Jak klej wy­schnie, do skrzy­de­lek za po­mo­cą wy­ka­łacz­ki lub cien­kie­go pa­tycz­ka wpy­cha­my wa­tę, zo­sta­wia­jąc na środ­ku wol­ne, że­by móc je prze­wią­zać.) lub wy­ciąć ze zło­te­go lub bia­łe­go bry­sto­lu kształt skrzy­de­łek i za po­mo­cą kle­ju na cie­pło przy­kle­ic piór­ka. Skrzydełka mo­cu­je­my szpil­ką do aniołka.

Leave a Reply