Ozdoby Bożonarodzeniowe – szy­deł­ko­wy aniołek

Szydełkowy anio­łek – pra­ca j0lat wy­róż­nio­na w kon­kur­sie na bo­żo­na­ro­dze­nio­we aniołki.

Szydełkowy anio­łek Szydełkowy anio­łek Szydełkowy aniołek
W in­ter­ne­cie aż roi się od szy­deł­ko­wych anioł­ków. Są ślicz­ne, a na pew­no bar­dzo pracochłonne…o czym mia­łam oka­zję prze­ko­nać się oso­bi­ście. Wpadłam więc na po­mysł mniej­sze­go i ła­twiej­sze­go anioł­ka. Jest to mój projekt.Ma oko­ło 7 cm wzro­stu i cho­ciaż nie jest ta­ki do­stoj­ny jak in­ne, to z pew­no­ścią ucie­szy swym wi­do­kiem i bę­dzie in­te­re­su­ją­cą świą­tecz­ną ozdo­bą lub upo­min­kiem dla znajomych.

Sposób wy­ko­na­nia na zdję­ciach oraz zdjęcio-rysunku ry­sun­kach:-) i w opisie.

OPIS WYKONANIA:

Tułów z sukienką

1. Początek. Pętelka ..Robimy do­oko­ła, jak serwetkę
2.Zrobić 7 półsłupków
3.Robimy 14* słup­ków, po­mię­dzy słup­ka­mi 1 oczko łańcuszka,zamykamy okrą­że­nie oczkiem ścisłym
4.Robimy 24* słup­ki (po 2 po­mię­dzy słup­ki rzę­du po­przed­nie­go) + po jed­nym oczku łań­cusz­ka po­mię­dzy słup­ka­mi, za­my­ka­my o.ścisłym

5. Teraz ro­bi­my 7* słup­ków i 5 oczek łań­cusz­ka , po­tem 4 po­wtó­rze­nia: 3 słup­ki łą­czo­ne gó­rą 5 oczek łań­cusz­ka, za­my­ka­my o.ścisłym
6. na­stęp­nie 7 pół­słup­ków, po­tem na łu­kach łań­cusz­ko­wych: słu­pek, słu­pek po­dwój­ny, słu­pek po­trój­ny, 3 oczka łań­cusz­ka, słu­pek po­trój­ny, słu­pek po­dwój­ny i słu­pek, zno­wu 7 pół­słup­ków i na łu­kach wg opi­su. Zamknąć okrą­że­nie o.ścisłym.
7. Robimy 7 pół­słup­ków , skła­da­my „ser­wet­kę” na pół i łą­czy­my ro­biąc na­stęp­ne 7 półsłupków(łącznie ma­my te­raz 14. Zamykamy oczkiem ścisłym.
8. kół­ko ozna­cza miej­sce po­łą­cze­nia, tak jak­by talię 😉
Teraz ro­bi­my „spód­nicz­kę”
1. W każ­dy pół­słu­pek rzę­du po­przed­nie­go ro­bi­my 2 słup­ki, pa­mię­ta­jąc o *
2. Teraz ro­bi­my łu­ki po 6 o. łań­cusz­ka co 2-gi słupek.
3.Na co dru­gim łu­ku 4 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te 3 o.łańcuszka , oczko ści­słe do łu­ku., 3 o. łań­cusz­ka i tak dookoła.
4. Znowu ro­bi­my łu­ki z 6 oczek łań­cusz­ka, patrz ry­su­nek, w któ­rym miej­scu łą­czy­my oczkiem ścisłym
5. Na łu­kach 4 słup­ki po­dwój­ne + 4 oczka łań­cusz­ka, oczko ści­słe, 4 oczka łań­cusz­ka ..do­oko­ła.
6. W tym okrą­że­niu łu­ki ma­ją rów­nież po 6 oczek łańcuszka
7. Na łu­kach 2 pół­słup­ki, 2 słup­ki, 2 pół­słup­ki i oczko ści­słe. po­wtó­rzyć dookoła.
*za­miast pierw­sze­go słup­ka za­wsze ro­bi­my oczy­wi­ście 3 oczka łańcuszka..zamiast pierw­sze­go pół­słup­ka 2 oczka.

Głowa:
1.Pętelka
2. 7 półsłupków
3. 14 półsłupków
4. 18 pół­słup­ków (w co 3-ci półsł. rzę­du po­przed­nie­go ro­bi­my 2)
5. 18 półsłupków
6. 18 półsłupków
7. 18 półsłupków
Wkładamy wy­peł­nie­nie. Przytrzymujemy je pal­cem 🙂 i ro­bi­my da­lej. Ja wkła­dam tro­chę bia­łej włóczki.
8. 14 pół­słup­ków.( 3 i4, 7 i8, 11 i 2, 15 i 16 po­przed­nie­go rzę­du prze­ra­bia­my łącznie)
9. Tu rów­nież „zbie­ra­my kilka ”
10. Zamykamy główkę .
11. Robimy pę­tel­kę do zawieszenia.
Łączymy gło­wę z tu­ło­wiem. Krochmalimy (ja kroch­ma­lę tyl­ko tu­łów), for­mu­je­my, su­szy­my i..cieszymy oko :-

Leave a Reply