Szopka z ma­ka­ro­nu – na­gro­dzo­na w kon­kur­sie na ma­ka­ro­no­we ozdo­by i de­ko­ra­cje

Szopka z ma­ka­ro­nu – na­gro­dzo­na w kon­kur­sie na ma­ka­ro­no­we ozdo­by i de­ko­ra­cje

Szopka Małgorzaty Goławskiej to jed­na z trzech prac na­gro­dzo­nych w kon­kur­sie Kury Domowej na ma­ka­ro­no­we ozdo­by i de­ko­ra­cje.

„Makaronowa szop­ka skła­da się z: szop­ki, Maryi, Józefa, Jezuska i ba­ran­ka. Odpowiednie kształ­ty ma­ka­ro­nu po­skle­ja­łam za po­mo­cą kle­ju si­li­ko­no­we­go na go­rą­co.

Ten po­kaz slaj­dów wy­ma­ga włą­czo­ne­go JavaScript.

Szopka wy­ko­na­na jest z ru­rek i ru­rek pół­okrą­głych z fal­ban­ką. Półkolanka łą­czy­łam w nie­któ­rych miej­scach nit­ka­mi ma­ka­ro­no­wy­mi do spa­ghet­ti. W ro­gu przy­kle­iłam gwiaz­dę z ru­rek i ni­tek oraz ma­lej mu­szel­ki.

Maryja wy­ko­na­na jest z 9 ru­rek (pod­sta­wa), rę­ce do­kle­jo­ne po bo­kach z pół­ko­la­nek z fal­ban­ką. Na gło­wę zu­ży­łam dwie skle­jo­ne ze so­bą du­że mu­szel­ki. Na au­re­ol­kę uży­łam tak­że pół­ko­la­nek z fal­ban­ką, a wło­sy są z ni­tek ma­ka­ro­nu do­mo­we­go.

Jezusek wy­ko­na­ny z jed­nej rur­ki do któ­rej do­kle­iłam po bo­kach 4 pół­ko­lan­ka ja­ko rącz­ki i nóż­ki. Głowa z dwóch mu­sze­lek, au­re­ol­ka z dwóch pół­ko­la­nek.

Kołyska zro­bio­na jest z 6 ru­rek. Pod spodem dwie mu­szel­ki i ma­ka­ro­no­we nit­ki.

Józef skła­da się z 6 ru­rek, po bo­kach do­kle­jo­ne sto­py z mu­sze­lek. Półkolanka ja­ko rę­ce, gło­wa z dwóch mu­sze­lek wło­sy z ni­tek, au­re­ol­ka z pół­ko­la­nek a la­ska z ni­tek.

Baranek wy­ko­na­ny z 6 ru­rek i po­do­kle­ja­nych we­dle uzna­nia ma­lut­kich mu­sze­lek. Głowa z du­żej musz­li, nos z ma­łej mu­szel­ki, ro­gi z pół­ko­la­nek.”

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: