Jak zro­bić ko­lo­ro­we kwiat­ki z papieru

Do zro­bie­nia kwiat­ków z pa­pie­ru po­trzeb­ne są:

  • ko­lo­ro­wa bi­bu­ła marsz­czo­na (dwa kon­tra­sto­we ko­lo­ry na płat­ki i śro­dek kwiat­ka – tu uży­te zo­sta­ły żół­ty i po­ma­rań­czo­wy oraz zie­lo­ny na listki)
  • cien­ki druciki
  • wa­ta do wy­pcha­nia środeczka

Z rol­ki żół­tej bi­bu­ły od­ci­na­my pa­sek wy­so­ko­ści oko­ło 4 cm. Ten pa­sek dzie­li­my na 8 mniej­szych dłu­go­ści oko­ło 24 cm. Każdy z tych ośmiu pa­sków skła­da­my na 4 i na tak zło­żo­nym pa­sku wy­ci­na­my 2 płat­ki (ma nam zo­stać 8 po­dwój­nych płatków).

Z kwa­dra­ci­ka po­ma­rań­czo­wej bi­bu­ły i klacz­ka wa­ty for­mu­je­my śro­dek kwiat­ka. Dookoła środ­ka owi­ja­my po­dwój­nie zło­żo­ny pa­sek z żół­ty­mi płat­ka­mi i ści­ska­my moc­no ko­niu­szek, by móc go ści­śle za­wi­nąć 2-3 ra­zy dru­ci­kiem do­oko­ła. Dolny ko­niu­szek kwiat­ka ra­zem ze śro­decz­kiem od­ci­na­my rów­no a po­dwój­ne płat­ki wy­wi­ja­my na ze­wnątrz i for­mu­je­my kwiatek.

Listki wy­ci­na­my z po­dwój­nie zło­żo­nej zie­lo­nej bi­bu­ły, wią­że­my dru­ci­kiem i jak w przy­pad­ku kwiat­ka ob­ci­na­my rów­no koniuszek.

Kolorowe kwiat­ki z marsz­czo­nej bi­bu­ły świet­nie na­da­ją się do ozdo­bie­nia np. pal­my wiel­ka­noc­nej lub ko­szy­ka ze święconką.

Leave a Reply