Ozdoby bo­żo­na­ro­dze­nio­we – har­mo­nij­ko­wy anio­łek z papieru

Papier jest jed­nym z naj­bar­dziej po­wszech­nych ma­te­ria­łów do przy­go­to­wa­nia ozdób bo­żo­na­ro­dze­nio­wych. Chcę Wam za­pro­po­no­wać wy­ko­na­nie pa­pie­ro­wych har­mo­nij­ko­wych aniołków.

Do wy­ko­na­nia anioł­ka bę­dziesz potrzebować:

  • bia­łą kart­kę for­ma­tu A4,
  • ró­żo­we pa­pie­ro­we kó­łecz­ko na bu­zię aniołka,
  • dwa żół­te nie­co więk­sze kó­łecz­ka na aureolę,
  • dłu­gą linijkę,
  • ołó­wek,
  • no­życz­ki,
  • klej do papieru,
  • grub­szą nit­kę na zawieszkę.

Na krót­szych bo­kach bia­łej kart­ki for­ma­tu A4 za­zna­cza­my de­li­kat­nie ołów­kiem punk­ty co cen­ty­metr. Zaginamy pa­pier przy po­mo­cy dłu­giej li­nij­ki, tak by prze­ciw­le­głe punk­ty po­łą­czy­ły się. Z tak przy­go­to­wa­nej kart­ki za­gi­na­my har­mo­nij­kę. Papierową har­mo­nij­kę prze­ci­na­my na pół. Jedna z po­łó­wek har­mo­nij­ki stwo­rzy aniel­ską su­kien­kę, dru­ga znów prze­cię­ta na pół stwo­rzy dwa skrzydełka.

Po jed­nej stro­nie każ­dej z trzech har­mo­ni­jek wy­ci­na­my nie­wiel­kim dziur­ka­czem otwo­ry. Jeśli nie masz ta­kie­go dziur­ka­cza mo­żesz użyć więk­szej igły i de­li­kat­nie prze­bić się ko­lej­no przez wszyst­kie za­kład­ki harmonijki.

Po bo­kach su­kien­ki do­kle­ja­my skrzy­dła (po­wsta­nie kształt li­te­ry „T”). Wykonane dziur­ka­czem lub igłą otwo­ry mu­szą zna­leźć się na gó­rze. Trzeba uwa­żać, by ich przy­pad­kiem nie po­za­kle­jać. Przez otwo­ry prze­cią­ga­my nit­kę. Nitkę za­wią­zu­je­my, zbie­ra­jąc pa­pier w miej­scu szyi aniołka.

Mniejsze ró­żo­we kó­łecz­ko na­kle­ja­my na jed­no z więk­szych żół­tych. Odwracamy ró­żo­wym do do­łu i pod­kła­da­my pod sznu­rek. Na wierzch na­kle­ja­my dru­gie żół­te kó­łecz­ko. Sznurek zwią­zu­je­my two­rząc za­wiesz­kę. Przed za­wie­sze­niem anioł­ka na cho­in­ce moż­na do­ma­lo­wać mu oczka i buzię.

Leave a Reply