Wzór na szy­deł­ko­we­go anioł­ka z do­cze­pio­ny­mi skrzydełkami

Bielutkie anioł­ki mo­żesz po­wie­sić na cho­in­ce lub po­sta­wić w stro­iku. Możesz zro­bić ty­le anioł­ków ile osób bę­dzie sie­dzieć przy wi­gi­lij­nym sto­le (plus je­den dla nie­spo­dzie­wa­ne­go go­ścia) i po­sta­wić przed każ­dym na­kry­ciem. Możesz ude­ko­ro­wać anioł­ka­mi też ży­ran­dol w po­ko­ju, drzwi do po­ko­ju, po­wie­sić w oknie czy po­sta­wić na parapecie.

Do zro­bie­nia anioł­ka potrzebujesz:

  • bia­ły kordonek,
  • szy­deł­ko,
  • nie­co bia­łych gał­gan­ków lub gąb­ki do wy­pcha­nia główki

Głowa

1 rząd – 3 ocz. łań­cusz­ka łą­czy­my w kół­ko 1 ocz. ścisłym
2 rząd – na ba­zie kó­łecz­ka ro­bi­my 6 pół­słup­ków i koń­czy­my 1 ocz. ścisłym
3 rząd – 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (12 ocz.)
4-5 rząd – dwa rzę­dy sa­mych pół­słup­ków (w tym miej­scu wy­py­cha­my lek­ko głów­kę aniołkowi)
6 rząd – każ­de dwa pół­słup­ki prze­ra­bia­my ra­zem (6 oczek)

Aureola

ro­bi­my 16 ocz. łań­cusz­ka i mo­cu­je­my 1 ocz. ści­słym po dru­giej stro­nie główki
prze­ra­bia­my rząd pół­słup­ków (16 ocz.)
i da­lej prze­ra­bia­my pi­kot­ka­mi: pół­słup­ki w każ­de z 16 oczek po­przed­nie­go rzę­du, a po­mię­dzy ni­mi 3 oczka łańcuszka

rę­ce i brzu­szek (szy­deł­ku­je­my do­oko­ła, na ba­zie oczek po­zo­sta­łych po zro­bie­niu główki)

1 rząd – sa­me pół­słup­ki (6 ocz.) + 1 ocz. ści­słe na końcu
2 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (12 ocz.) + 1 ocz. ścisłe
3 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka, słu­pek po­dwój­nie na­wi­nię­ty, słu­pek, 2 pół­słup­ki, słu­pek, 2 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te, słu­pek, 2 pół­słup­ki, słu­pek, słu­pek po­dwój­nie na­wi­nię­ty (12 ocz.) + 1 ocz. ścisłe
4 rząd – sa­me pół­słup­ki (12 ocz.) + 1 ocz. ścisłe
5 rząd – prze­ra­bia­my: 3 oczka łań­cusz­ka, 2 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te w pierw­sze oczko, 2 słup­ki w ko­lej­ne oczko, 2 pół­słup­ki, 2 słup­ki w ko­lej­ne oczko, po 2 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te w dwa ko­lej­ne oczka,2 słup­ki w ko­lej­ne oczko, 2 pół­słup­ki, 2 słup­ki w ko­lej­ne oczko, 2 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te w dwa ostat­nie oczko (20 ocz.) + 1 ocz. ścisłe
6 rząd – 3 oczka ści­słe i da­lej sukienka

su­kien­ka (ro­bi­my ją na 12 środ­ko­wych oczkach z każ­dej stro­ny su­kien­ki, 6 oczek z jed­nej stro­ny , 6 z drugiej)

1 rząd – sa­me pół­słup­ki (12 oczek)
2 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (12 ocz.)
3 rząd – sa­me słup­ki, co dru­gie oczko do­da­je­my 1 oczko łań­cusz­ka (24 ocz.)
4 rząd – po­mię­dzy dwo­ma słup­ka­mi z po­przed­nie­go rzę­du ro­bi­my 3 słup­ki, da­lej 2 ocz. łań­cusz­ka i znów po­mię­dzy dwo­ma słup­ka­mi z po­przed­nie­go rzę­du 3 słup­ki itd. 32 ocz.)
5-10 rząd – 3 słup­ki, 2 ocz. łań­cusz­ka, 3 słup­ki, 2 ocz. łań­cusz­ka itd. (w tych rzę­dach nie do­da­je­my już oczek)
11 rząd – ob­ra­bia­my na­oko­ło brzeg su­kien­ki – po­mię­dzy słup­ka­mi z po­przed­nie­go rzę­du ro­bi­my pół­słup­ki, a po­mię­dzy ni­mi po 1 ocz. łań­cusz­ka; nad 2 oczka­mi łań­cusz­ka robimy:1 ocz. łań­cusz­ka, 2 pół­słup­ki, 1 oczko łańcuszka
Schemat gra­ficz­ny su­kien­ki tutaj.

skrzy­dła

4 oczka łań­cusz­ka łą­czy­my w kół­ko jed­nym oczkiem ścisłym
na ba­zie kó­łecz­ka prze­ra­bia­my 6 pół­słup­ków + 1 ocz. ścisłe
(pierw­sze skrzydło)
3 ocz. łań­cusz­ka i 2 słup­ki w pierw­sze oczko, 3 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te w 2 oczko, 3 słup­ki po­trój­nie na­wi­nię­te w trze­cie oczko, ro­bót­kę ob­ra­ca­my (8 ocz.)
3 oczka łań­cusz­ka i da­lej prze­ra­bia­my pół­słup­ka­mi , ro­bót­kę ob­ra­ca­my (8 ocz.)
3 oczka łań­cusz­ka, 2 słup­ki, 3 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te, 3 słup­ki po­trój­nie na­wi­nię­te, ro­bót­kę obracamy
te­raz ob­ra­bia­my go­to­we skrzy­dło do­oko­ła prze­ra­bia­jąc na zmia­nę ocz. łań­cusz­ka i pół­słu­pek (pół­słup­ki prze­ra­bia­my po­mię­dzy słup­ka­mi z po­przed­nie­go rzę­du) i z brze­gu rów­nież dzier­ga­my pół­słup­ka­mi, aż doj­dzie­my z po­wro­tem do kó­łecz­ka bazowego
prze­ra­bia­my 2 pół­słup­ki i w ten sam spo­sób co pierw­sze ro­bi­my i dru­gie skrzydło
Schemat gra­ficz­ny skrzy­deł tu­taj.

Wzór na dru­gie­go anioł­ka znaj­dziesz tu­taj.

Leave a Reply