Aniołek na szy­deł­ku — wzór

Miękki szy­deł­ko­wy aniołek-przytulanka to ide­al­ny po­mysł na pre­zent dla ma­lusz­ka lub star­sza­ka. Ten uro­czy anio­łek jest ła­twy do zro­bie­nia na­wet dla po­cząt­ku­ją­cych. Możesz go do­wol­nie ozdo­bić ko­ra­li­ka­mi, wstąż­ka­mi lub in­ny­mi do­dat­ka­mi. Możesz go też przy­cze­pić w wóz­ku nie­mow­lacz­ka za­miast okle­pa­nych czer­wo­nych ko­kar­dek, al­bo dać też do za­ba­wy nie­co więk­sze­mu dziec­ku. Szydełkowy anio­łek nada się też do ozdo­bie­nia cho­in­ki na Boże Narodzenie lub ja­ko ele­ment de­ko­ra­cyj­ny w do­mu. Jest to jak wi­dać ma­skot­ka o dość uni­wer­sal­nym za­sto­so­wa­niu 😉 Aniołek na szy­deł­ku to tak­że świet­ny spo­sób na re­laks i roz­wi­ja­nie swo­ich umie­jęt­no­ści rę­ko­dziel­ni­czych. Zobacz, jak sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce jest two­rze­nie wła­snych anioł­ków na szydełku! 

Potrzebne przy­bo­ry i materiały

Jeśli chcesz zro­bić anioł­ka na szy­deł­ku, po­trze­bu­jesz na­stę­pu­ją­cych ma­te­ria­łów: szy­deł­ko nr 1.25, 4 ko­lo­ry kor­don­ka: cie­li­sty na bu­zię, rącz­ki i nóż­ki, do­wol­ny ko­lor na su­kien­kę, brą­zo­wy lub czar­ny na wło­sy i żół­ty lub zło­ty na au­re­olę, ja­sna mięk­ka gąb­ka do wy­peł­nie­nia gło­wy i cia­ła, ko­lo­ro­we nit­ki do wy­szy­cia anioł­ko­wi bu­zi, oczu i nosa.

Głowa anioł­ka krok po kroku

1 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka łą­czy­my w kół­ko 1 oczkiem ści­słym
2 rząd – 6 pół­słup­ków
3 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (12 oczek)
4 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (24 oczek)
5 rząd – 1 pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 2 w ko­lej­ne itd. do koń­ca rzę­du (36 oczek)
6-9 rząd – sa­me pół­słup­ki (w tym miej­scu wy­py­cha­my głów­kę anioł­ka pła­skim ka­wał­kiem gąb­ki, naj­le­piej ja­snej, że­by ciem­ny ko­lor nie prze­bi­jał w szpa­rach po­mię­dzy oczka­mi i da­lej prze­ra­bia­my wg. wzoru)

10 rząd – w pierw­sze oczko pół­słu­pek, 2 ko­lej­ne oczka prze­ra­bia­ny ra­zem itd. do koń­ca rzę­du (24 oczek)
11 rząd i da­lej – prze­ra­bia­my po 2 oczka ra­zem aż do końca

Aniołek na szy­deł­ku — wzór na sukienkę

1 rząd – na­bie­ra­my 5 oczek łań­cusz­ka + 1 oczko do­dat­ko­we
2 rząd – wku­wa­my w pierw­szą „pę­tel­kę” dru­gie­go oczka i prze­ra­bia­my pół­słu­pek, i tak na ko­lej­nych „pę­tel­kach” wszyst­kich oczek, prze­ra­bia­my 1 oczko łań­cusz­ka po czym od­wra­ca­my ro­bót­kę w dru­gą stro­nę i na po­zo­sta­łych „pę­tel­kach” też ro­bi­my pół­słup­ki i 1 oczko łań­cusz­ka (12 oczek)
3 rząd – da­lej szy­deł­ku­je­my w kół­ko 12 pół­słup­ków
4 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (24 oczek)
5 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (48 oczek)
6 rząd – sa­me pół­słup­ki
7 rząd – pierw­sze 6 oczek prze­ra­bia­my ra­zem po dwa, 12 ko­lej­nych oczek prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, ko­lej­ne 12 oczek prze­ra­bia­my po dwa na­raz, 12 ko­lej­nych oczek prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, ko­lej­ne 6 oczek prze­ra­bia­my po dwa na­raz (36 oczek)
8 rząd – pierw­sze 6 oczek prze­ra­bia­my ra­zem po dwa, 6 ko­lej­nych oczek prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, ko­lej­ne 12 oczek prze­ra­bia­my po dwa na­raz, 6 ko­lej­nych oczek prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, ko­lej­ne 6 oczek prze­ra­bia­my po dwa na­raz (24 oczek)
9-16 rząd – sa­me pół­słup­ki
17 rząd – w 1 i 2 oczko prze­ra­bia­my po dwa pół­słup­ki, 8 ko­lej­nych oczek prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, po 2 pół­słup­ki w 4 ko­lej­ne oczka, 8 ko­lej­nych oczek prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, 2 pół­słup­ki w 2 ko­lej­ne oczka (40 oczek)
18-21 rząd – sa­me pół­słup­ki
22 rząd – na brze­gach su­kien­ki do­da­je­my po 4 oczka i tak da­lej co 3-4 rzą­dy aż do uzy­ska­nia po­żą­da­nej dłu­go­ści (i sze­ro­ko­ści) su­kien­ki
su­kien­kę wy­py­cha­my ka­wał­ka­mi gąb­ki i prze­ra­bia­my spód ra­zem (moż­na go ozdo­bić ma­ły­mi pi­kot­ka­mi)
gło­wę przy­szy­wa­my do sukienki

Dziergamy rę­ce aniołka

Chociaż praw­dzi­we anio­ły są isto­ta­mi bez­cie­le­sny­mi, to anio­łek na szy­deł­ku ma rę­ce, któ­rych ro­bi­my 2 sztuki.

1 rząd – (ko­lo­rem su­kien­ko­wym) 3 oczka łań­cusz­ka łą­czy­my w kół­ko 1 oczkiem ści­słym
2 rząd – na kół­ku ro­bi­my 6 pół­słup­ków
3 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (12 oczek)
4-5 rząd – sa­me pół­słup­ki
6 rząd – 1 pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 2 ko­lej­ne prze­ra­bia­my ra­zem itd. do koń­ca rzę­du (8 oczek)
7 rząd – w ze­wnętrz­nej „pę­tel­ce” każ­de­go oczka z po­przed­nie­go rzę­du prze­ra­bia­my pi­kot­ki, by po­wsta­ła fal­ban­ka na rę­ka­wie anioł­ka, a po we­wnętrz­nej stro­nie w ko­lo­rze twa­rzy ro­bi­my peł­ne okrą­że­nie pół­słup­ka­mi
8-12 – rząd sa­me pół­słup­ki (8 oczek)
13 rząd – prze­ra­bia­my po 2 oczka na raz aż do sa­me­go koń­ca (rą­czek nie wy­py­cha­my gąbką)

Nogi anio­ła

(ro­bi­my 2 sztuki) :

1 rząd – na do­le su­kien­ki mniej wię­cej po środ­ku wbi­ja­my szy­deł­ko i na su­kien­ce prze­ra­bia­my 4 pół­słup­ki w kie­run­ku roż­ka su­kien­ki
2 rząd – prze­ra­bia­my pół­słup­ka­mi do­oko­ła po „pę­tel­kach” wszyst­kich oczek (8 oczek)
3-7 rząd – sa­me pół­słup­ki
8 rząd – prze­ra­bia­my pół­słup­ka­mi tyl­ko 4 pierw­sze oczka, 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my ro­bót­kę
9 rząd – 4 pół­słup­ki
10 rząd – 1 oczko pół­słu­pek, 2 i 3 oczko prze­ra­bia­my ra­zem, 4 oczko pół­słu­pek (3 oczka)
11 rząd – (wra­ca­my do prze­ra­bia­nia oczek z 7 rzę­du) 1 oczko pół­słu­pek, 2 i 3 oczko prze­ra­bia­my ra­zem, 4 oczko pół­słu­pek i da­lej ko­lej­no 4 pół­słup­ki w oczka z 10 rzę­du (6 oczek)
12-13 rząd – sa­me pół­słup­ki
14 rząd – prze­ra­bia­my po 2 oczka na raz aż do sa­me­go koń­ca (nóg nie wy­py­cha­my gąbką)

Aniołek na szy­deł­ku do­sta­je skrzydeł

1 rząd – 20 oczek łań­cusz­ka łą­czy­my w kół­ko
2 rząd – sa­me pół­słup­ki
3 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (40 oczek)
4-5 rząd – sa­me pół­słup­ki
6 rząd – 5 słup­ków, po 2 słup­ki w każ­de z ko­lej­nych 10 oczek, 10 słup­ków, po 2 słup­ki w każ­de z ko­lej­nych 10 oczek, 5 słup­ków (60 oczek)
7 rząd – sa­me pół­słup­ki
8 rząd – 5 pół­słup­ków, po 2 słup­ki w każ­de z ko­lej­nych 20 oczek, 10 pół­słup­ków, po 2 słup­ki w każ­de z ko­lej­nych 20 oczek, 5 pół­słup­ków (100 oczek)
9 rząd – sa­me pół­słup­ki
skrzy­dła skła­da­my na pół tak by koń­ce wy­wi­ja­ły się lek­ko do gó­ry, zszy­wa­my otwór i przy­szy­wa­my na środ­ku ple­ców aniołka

Włosy anioł­ka

1 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka łą­czy­my w kół­ko 1 oczkiem ści­słym
2 rząd – na kół­ku ro­bi­my 6 pół­słup­ków
3 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (12 oczek)
4 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (24 oczek)
5-7 rząd – sa­me pół­słup­ki
8 rząd – prze­ra­bia­my 12 oczek łań­cusz­ka i wku­wa­my się w 3 oczko i tak da­lej 4 ra­zy, da­lej ro­bi­my 11 oczek pół­słup­ka­mi
9 rząd – prze­ra­bia­my 12 oczek łań­cusz­ka i wku­wa­my się w 3 oczko i tak da­lej 4 ra­zy, da­lej ro­bi­my 11 oczek pół­słup­ka­mi i omi­ja­jąc „włos” z po­przed­nie­go rzę­du prze­ra­bia­my pół­słup­ka­mi do koń­ca rzę­du
10 rząd – prze­ra­bia­my 12 oczek łań­cusz­ka i wku­wa­my się w 3 oczko i tak da­lej 5 ra­zy, da­lej ro­bi­my pół­słup­ki do koń­ca rzę­du i 1 oczko za­my­ka­ją­ce
wło­sy przy­szy­wa­my do gło­wy; na bu­zi wy­szy­wa­my oczka i usta

Aniołek na szy­deł­ku ma też aureolę

1 rząd – prze­ra­bia­my pół­słup­ka­mi w po­przek gło­wy żół­tym lub zło­ci­stym ko­lo­rem (mi wy­szło 13 oczek)
2 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (26 oczek)
3 rząd – sa­me półsłupki

Mam na­dzie­ję, że ten ar­ty­kuł po­mógł Ci zro­bić anioł­ka na szy­deł­ku. To na­praw­dę pro­sta i przy­jem­na ro­bót­ka, któ­ra mo­że być świet­nym pre­zen­tem lub ozdo­bą. Jeśli po­do­bał Ci się ten wzór, po­dziel się nim ze swo­imi zna­jo­my­mi lub zo­staw ko­men­tarz po­ni­żej. Możesz też wy­ko­nać in­ne­go anioł­ka z na­sze­go portalu.

Leave a Reply