Kamień de­ko­ra­cyj­ny na ścia­nę w sa­lo­nie – co wybrać?

Duży salon w różnych odcieniach brązu z kamienną ścianą.

Kamień de­ko­ra­cyj­ny od daw­na przy­cią­ga uwa­gę pro­jek­tan­tów i mi­ło­śni­ków urzą­dza­nia wnętrz. Ten ma­te­riał ma nie­po­wta­rzal­ną fak­tu­rę, a dzię­ki nie­mu wnę­trze na­bie­ra in­dy­wi­du­al­no­ści i ory­gi­nal­no­ści. Warto wie­dzieć, że wy­bór ka­mie­nia to in­we­sty­cja za­rów­no w wy­gląd wnę­trza, jak i je­go funk­cjo­nal­ność. Dowiedz się więcej!

Duży salon w różnych odcieniach brązu z kamienną ścianą.

Różne ro­dza­je ka­mie­nia dekoracyjnego

 • Kamienie na­tu­ral­ne, ta­kie jak: gra­nit, mar­mur, pia­sko­wiec czy łup­ki są wy­jąt­ko­we ze wzglę­du na swo­ją na­tu­ral­ność i nie­po­wta­rzal­ność. Każdy ro­dzaj ma uni­kal­ne ce­chy – ko­lor, wzór i fak­tu­rę. Kamienie na­tu­ral­ne są trwa­łe i od­por­ne na uszko­dze­nia, co spra­wia, że świet­nie spraw­dza­ją się tak­że ja­ko wy­koń­cze­nie ścian w salonie.
 • Kamienie re­kon­struk­cyj­ne to ma­te­ria­ły imi­tu­ją­ce wy­gląd i fak­tu­rę ka­mie­ni na­tu­ral­nych. Są bar­dziej do­stęp­ne i tań­sze. Pozwalają osią­gnąć wy­jąt­ko­wy efekt ka­mie­nia na­tu­ral­ne­go bez wy­so­kich kosz­tów i ograniczeń.
 • Kamienie sztucz­ne, w prze­ci­wień­stwie do ka­mie­ni re­kon­struk­cyj­nych, nie­ko­niecz­nie na­śla­du­ją wy­gląd ka­mie­nia na­tu­ral­ne­go. Są to ma­te­ria­ły stwo­rzo­ne w pro­ce­sie pro­duk­cji, co da­je pro­jek­tan­tom ogrom­ne moż­li­wo­ści kre­acji i eks­pe­ry­men­to­wa­nia z róż­ny­mi kształ­ta­mi, ko­lo­ra­mi i fakturami.

Kamień de­ko­ra­cyj­ny jest do­stęp­ny w róż­nych kształ­tach, ko­lo­rach, ma róż­no­rod­ne fak­tu­ry, tym sa­mym umoż­li­wia two­rze­nie cie­ka­wych wzo­rów na ścia­nach sa­lo­nu. Kamienie mo­gą być pła­skie, nie­re­gu­lar­ne, okrą­głe lub w for­mie mo­zai­ki. Zobacz ka­mień de­ko­ra­cyj­ny w ofer­cie OBI: https://www.obi.pl/search/kamie%C5%84%20dekoracyjny/

Wybór ka­mie­nia de­ko­ra­cyj­ne­go a styl salonu

 • Jeśli Twoim ce­lem jest stwo­rze­nie w sa­lo­nie ru­sty­kal­ne­go lub wiej­skie­go kli­ma­tu, ka­mień de­ko­ra­cyj­ny mo­że po­móc w osią­gnię­ciu te­go efek­tu. Wybierz ma­te­riał o na­tu­ral­nych kształ­tach i fak­tu­rach, np. pia­sko­wiec czy łup­ki. Te ka­mie­nie do­sko­na­le współ­gra­ją z drew­nem i two­rzą przy­tul­ną at­mos­fe­rę. Świetnie spraw­dzi się tak­że klinkier.
 • no­wo­cze­snych i mi­ni­ma­li­stycz­nych sa­lo­nach ka­mień de­ko­ra­cyj­ny mo­że być wy­ko­rzy­sta­ny w bar­dziej abs­trak­cyj­ny spo­sób. Ten o gład­kich i pro­stych kształ­tach na­da­je wnę­trzu ele­ganc­kie­go cha­rak­te­ru. Możesz zde­cy­do­wać się na ka­mie­nie sztucz­ne, któ­re po­zwa­la­ją na two­rze­nie uni­kal­nych wzo­rów i form.
 • Kamień de­ko­ra­cyj­ny do­sko­na­le wpi­su­je się w styl ele­ganc­kie­go i kla­sycz­ne­go sa­lo­nu. Materiały na­tu­ral­ne, ta­kie jak mar­mur czy gra­nit spra­wia­ją, że po­miesz­cze­nie sta­je się luk­su­so­we. Wybierając ka­mień w de­li­kat­nych od­cie­niach, stwo­rzysz har­mo­nij­ną i peł­ną kla­sy atmosferę.
 • Kamień de­ko­ra­cyj­ny po­zwa­la na per­so­na­li­za­cję wnę­trza. Możesz łą­czyć róż­ne ro­dza­je ka­mie­nia, two­rzyć mo­zai­ki lub wy­bie­rać nie­ty­po­we kształ­ty, aby do­pa­so­wać wy­strój do swo­je­go wy­obra­że­nia salonu.

Praktyczne kwe­stie wy­bo­ru kamienia

Przed pod­ję­ciem de­cy­zji o wy­bo­rze ka­mie­nia de­ko­ra­cyj­ne­go waż­ne jest zro­zu­mie­nie za­kre­su prac zwią­za­nych z je­go mon­ta­żem. Jeśli nie je­steś do­świad­czo­nym maj­strem, zleć te­go ty­pu pra­ce pro­fe­sjo­na­li­stom. Upewnij się, że ścia­na jest od­po­wied­nio przy­go­to­wa­na pod ką­tem mon­ta­żu ka­mie­nia, co mo­że wy­ma­gać usu­nię­cia sta­re­go tyn­ku czy farby.

Kamień de­ko­ra­cyj­ny jest do­stęp­ny w sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­rów. Jasne od­cie­nie otwie­ra­ją prze­strzeń i do­da­ją świa­tła, pod­czas gdy ciem­ne na­da­ją wnę­trzu ele­gan­cji. Faktura ścia­ny wpły­nie na ogól­ny wy­gląd sa­lo­nu, dla­te­go war­to wy­brać ka­mień zgod­ny z za­mie­rzo­nym efektem.

Jeśli sa­lon ma bez­po­śred­nie wyj­ście na ze­wnątrz lub jest na­ra­żo­ny na wil­goć, zwróć uwa­gę na od­por­ność ka­mie­nia na czyn­ni­ki ze­wnętrz­ne. Niektóre ma­te­ria­ły ka­mie­nie są bar­dziej po­dat­ne na wil­goć al­bo na wy­so­kie tem­pe­ra­tu­ry, co jest istot­ne, je­śli w sa­lo­nie jest du­żo kwia­tów al­bo przy ścia­nie za­mon­to­wa­ny bę­dzie tak­że kominek.

Koszty za­ku­pu i mon­ta­żu ka­mie­nia w salonie

Kamień de­ko­ra­cyj­ny mo­że mieć zróż­ni­co­wa­ne ce­ny w za­leż­no­ści od ro­dza­ju ka­mie­nia, je­go do­stęp­no­ści i ilo­ści po­trzeb­nej do pro­jek­tu. Przed roz­po­czę­ciem prac osza­cuj kosz­ty i do­sto­suj je do swo­je­go bu­dże­tu. Pamiętaj, że oprócz sa­me­go ka­mie­nia, mu­sisz uwzględ­nić rów­nież wy­dat­ki zwią­za­ne z mon­ta­żem i ewen­tu­al­ny­mi pra­ca­mi przy­go­to­waw­czy­mi, a tak­że za­ku­pem kle­ju, farb, fo­lii ma­lar­skiej i nie­zbęd­nych na­rzę­dzi. Dobre pla­no­wa­nie jest klu­czem do uda­ne­go projektu.

Ściana ze starej cegły. Na jej tle ustawione są: niebieski fotel, lampa stojąca i grzejnik elektryczny.

Montaż i kon­ser­wa­cja ka­mie­nia dekoracyjnego

Montaż ka­mie­nia de­ko­ra­cyj­ne­go to klu­czo­wy etap, któ­ry wpły­nie na trwa­łość i osta­tecz­ny wy­gląd ścia­ny w sa­lo­nie. Zleć pra­ce pro­fe­sjo­na­li­stom, któ­rzy ma­ją do­świad­cze­nie, je­śli do tej po­ry nie wy­ko­ny­wa­łeś ta­kich ro­bót sa­mo­dziel­nie. Dobre przy­go­to­wa­nie ścia­ny, od­po­wied­ni klej i tech­ni­ka mon­ta­żu są nie­zbęd­ne. Profesjonalista za­gwa­ran­tu­je, że ka­mień zo­sta­nie po­ło­żo­ny rów­no i trwale.

Kamień de­ko­ra­cyj­ny wy­ma­ga re­gu­lar­nej kon­ser­wa­cji i czysz­cze­nia, aby za­cho­wał swój pier­wot­ny wy­gląd. Odpowiednia pie­lę­gna­cja za­le­ży od je­go ro­dza­ju, więc za­wsze sto­suj się do za­le­ceń producenta.

 • Kamień moż­na czy­ścić wil­got­ną szmat­ką i ła­god­nym detergentem.
 • Unikaj sil­nych środ­ków che­micz­nych, któ­re mo­gą uszko­dzić je­go powierzchnię.
 • Ogranicz dzia­ła­nie bez­po­śred­nie­go świa­tła sło­necz­ne­go, któ­re mo­że po­wo­do­wać blak­nię­cie nie­któ­rych kamieni.
 • Unikaj me­cha­nicz­ne­go uszka­dza­nia po­wierzch­ni, np. przez bli­sko do­sta­wio­ne meble.
 • Zabezpiecz też ka­mień przed dzia­ła­niem wil­go­ci lub wy­so­kich temperatur.

Leave a Reply