Ozdoby cho­in­ko­we – gir­lan­dy z papieru

Ozdoby cho­in­ko­we – gir­lan­dy z papieru

Proste w wy­ko­na­niu i ma­ło cza­so­chłon­ne ozdo­by na Boże Narodzenie. Można je po­wie­sić na cho­in­ce lub nad drzwia­mi czy oknem.

Do wy­ko­na­nia gir­lan­dy potrzebujesz:

  • kil­ka kar­tek ko­lo­ro­we­go papieru
  • no­życz­ki
  • klej

Z ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru od­ry­so­wu­je­my od ta­le­rzy­ka kształt ko­ła (moż­na też oczy­wi­ście użyć do te­go cyr­kla). Koło skła­da­my na czte­ry. Zaznaczamy na dwóch brze­gach cen­ty­me­tro­wy mar­gi­nes. Nadcinamy z obu stron, tak jak po­ka­za­no na zdję­ciu, pa­mię­ta­jąc o tym, by nie prze­ciąć prze­ciw­le­głe­go mar­gi­ne­su. Koło roz­kła­da­my z po­wro­tem i for­mu­je­my gir­lan­dę, skle­ja­jąc ra­zem śro­de­czek i brze­gi ostat­nie­go pa­ska. Po do­kle­je­niu do sie­bie kil­ku ta­kich sa­mych ele­men­tów uzy­ska­my ażu­ro­wą ko­lo­ro­wą girlandę.

Możemy też wy­ko­rzy­stać do zro­bie­nia gir­lan­dy for­mę kwa­dra­tu. Uzyskana z tej for­my gir­lan­da bę­dzie mia­ła bar­dziej ostre brzeż­ki, niż ta z for­my owalnej.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz