Girlandy z pa­pie­ru, czy­li pro­ste ozdo­by choinkowe

Girlandy z pa­pie­ru to pro­ste w wy­ko­na­niu i ma­ło cza­so­chłon­ne ozdo­by na Boże Narodzenie. Można je po­wie­sić na cho­in­ce lub nad drzwia­mi czy oknem. Są ide­al­ne dla dzie­ci, któ­re mo­gą wy­ka­zać się kre­atyw­no­ścią i zręcz­no­ścią. Girlandy z pa­pie­ru moż­na wy­ko­nać z róż­nych ma­te­ria­łów, ta­kich jak pa­pier ko­lo­ro­wy, pa­pier czer­pa­ny, pa­pier ozdob­ny, ga­ze­ty, cza­so­pi­sma czy na­wet sta­re książ­ki. Można też do­dać do nich in­ne ele­men­ty, ta­kie jak wstąż­ki, ko­ra­li­ki, bro­kat czy naklejki.

Do wy­ko­na­nia gir­lan­dy potrzebujesz:

  • kil­ka kar­tek ko­lo­ro­we­go papieru
  • no­życz­ki
  • klej

Z ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru od­ry­so­wu­je­my od ta­le­rzy­ka kształt ko­ła (moż­na też oczy­wi­ście użyć do te­go cyr­kla). Koło skła­da­my na czte­ry. Zaznaczamy na dwóch brze­gach cen­ty­me­tro­wy mar­gi­nes. Nadcinamy z obu stron, tak jak po­ka­za­no na zdję­ciu, pa­mię­ta­jąc o tym, by nie prze­ciąć prze­ciw­le­głe­go mar­gi­ne­su. Koło roz­kła­da­my z po­wro­tem i for­mu­je­my gir­lan­dę, skle­ja­jąc ra­zem śro­de­czek i brze­gi ostat­nie­go pa­ska. Po do­kle­je­niu do sie­bie kil­ku ta­kich sa­mych ele­men­tów uzy­ska­my ażu­ro­wą ko­lo­ro­wą girlandę.

Możemy też wy­ko­rzy­stać do zro­bie­nia gir­lan­dy for­mę kwa­dra­tu. Uzyskana z tej for­my gir­lan­da bę­dzie mia­ła bar­dziej ostre brzeż­ki, niż ta z for­my owalnej.

Teraz już wiesz jak sa­mo­dziel­nie wy­ko­nać gir­lan­dy z pa­pie­ru na cho­in­kę. Możesz się ni­mi po­chwa­lić przed ro­dzi­ną i zna­jo­my­mi lub po­da­ro­wać je ja­ko pre­zent. Girlandy z pa­pie­ru to świet­ny spo­sób na ude­ko­ro­wa­nie do­mu w świą­tecz­nym na­stro­ju i stwo­rze­nie przy­tul­nej atmosfery.

Leave a Reply