Jak optycz­nie po­więk­szyć ma­łe mieszkanie?

Mieszkania o ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni mo­gą sta­no­wić aran­ża­cyj­ne wy­zwa­nie, jed­nak ist­nie­je wie­le tri­ków po­zwa­la­ją­cych optycz­nie po­więk­szyć wnę­trza i uczy­nić je bar­dziej prze­stron­ny­mi. W tek­ście po­ni­żej pre­zen­tu­je­my kil­ka spraw­dzo­nych po­my­słów, jak sku­tecz­nie za­rzą­dzać prze­strze­nią w ma­łym mieszkaniu.

Jasne ko­lo­ry na ścia­nach i du­że lustra

W ma­łych miesz­ka­niach na­le­ży uni­kać za­rów­no barw ciem­nych, jak i ja­śniej­szych, ale in­ten­syw­nych i na­sy­co­nych. Urządzając nie­wiel­kie prze­strze­nie, wy­bie­raj ja­sne ko­lo­ry ścian: biel, pa­ste­le czy de­li­kat­ne od­cie­nie sza­ro­ści lub be­żu. Jasne bar­wy od­bi­ja­ją świa­tło, spra­wia­jąc, że po­miesz­cze­nie wy­da­je się więk­sze i bar­dziej otwar­te. Ten efekt moż­na jesz­cze wzmóc, sto­su­jąc lu­stra. Najlepszy re­zul­tat da­ją du­że po­wierzch­nie lu­strza­ne, dla­te­go war­to roz­wa­żyć moż­li­wość za­stą­pie­nia ni­mi np. drzwi szaf, fron­tów szu­flad czy drzwi wej­ścio­wych do nie­któ­rych po­miesz­czeń. Można tak­że użyć ich w nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób, np. na­kle­ja­jąc pa­sy z lu­ster na su­fi­cie ko­ry­ta­rza, czy wy­peł­nić ni­mi prze­strze­nie mię­dzy pół­ka­mi re­ga­łów. Umieszczenie lu­ster we wnę­trzach two­rzy ilu­zję prze­strze­ni, a do­dat­ko­wo, od­bi­ja­jąc świa­tło, gład­kie ta­fle po­ma­ga­ją w do­świe­tle­niu pomieszczeń.

Otwarta prze­strzeń i przeszklenia

W ma­łych miesz­ka­niach po­zo­sta­wie­nie otwar­tej prze­strze­ni w miej­sce po­miesz­czeń ści­śle wy­dzie­lo­nych ścian­ka­mi ma wie­le ko­rzy­ści. Po pierw­sze, po­ma­ga wi­zu­al­nie po­więk­szyć wnę­trze, spra­wia­jąc, że wy­da­je się bar­dziej prze­stron­ne. Otwarta prze­strzeń sprzy­ja rów­nież swo­bod­ne­mu prze­pły­wo­wi świa­tła, co do­dat­ko­wo roz­ja­śnia mieszkanie.

Oczywiście nie­któ­re po­miesz­cze­nia po­win­ny za­pew­nić in­tym­ność, dla­te­go zwy­kle po­zo­sta­wia się je wy­dzie­lo­ne. Przykładem bę­dzie tu na pew­no ła­zien­ka. Wiele in­nych wnętrz, moż­na ze so­bą po­łą­czyć, al­bo wy­dzie­lić w spo­sób sym­bo­licz­ny, np. sto­su­jąc prze­szkle­nia. Warto wie­dzieć, że trans­pa­rent­ność moż­na uzy­skać nie tyl­ko dzię­ki szkla­nym ta­flom, ale tak­że sto­su­jąc lżej­sze i nie­tłu­ką­ce się ple­xi. Za po­mo­cą te­go two­rzy­wa moż­na stwo­rzyć w miesz­ka­niu wie­le stref, jed­no­cze­śnie nie ogra­ni­cza­jąc prze­strze­ni wi­zu­al­nie. Umieszczając tuż za pły­ta­mi ple­xi za­sło­ny, ro­le­ty czy ża­lu­zje, w ła­twy i szyb­ki spo­sób moż­na uzy­skać wy­dzie­lo­ne po­wierzch­nie za­pew­nia­ją­ce po­czu­cie intymności.

Meble do­pa­so­wa­ne do prze­strze­ni i mi­ni­ma­lizm w dekoracjach

Do ma­łych miesz­kań za­wsze war­to wy­bie­rać me­ble wie­lo­funk­cyj­ne, któ­re po­ma­ga­ją mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać do­stęp­ną prze­strzeń, za­pew­nia­jąc jed­no­cze­śnie wie­le miej­sca do prze­cho­wy­wa­nia. Łóżka z po­jem­ni­kiem, skła­da­ne sto­ły, roz­kła­da­ne ka­na­py oraz sza­fy do za­bu­do­wy to przy­kła­dy me­bli, któ­re nie tyl­ko peł­nią na­le­ży­cie swo­ją funk­cję, ale rów­nież nie zaj­mu­ją zbyt wie­le miej­sca oraz wy­ko­rzy­stu­ją każ­dą do­stęp­ną wnę­kę czy in­ne nie­za­go­spo­da­ro­wa­ne miej­sce. W przy­pad­ku me­bli o du­żych ga­ba­ry­tach, ta­kich jak sza­fy czy łóż­ka, war­to po­sta­wić na neu­tral­ne, ja­sne bar­wy, któ­re ła­two wkom­po­no­wu­ją się w prze­strzeń. Lepiej uni­kać kon­tra­stów i in­ten­syw­nych ko­lo­rów, po­zo­sta­wia­jąc je dla detali.

W nie­wiel­kich miesz­ka­niach ko­rzyst­niej jest uni­kać nad­mia­ru ozdób i de­ko­ra­cji. Minimalistyczny styl mo­że po­móc w utrzy­ma­niu po­rząd­ku, a tak­że po­zwo­li uzy­skać wra­że­nie więk­szej prze­strze­ni. Poszukując od­po­wied­nich ozdób, wy­bie­raj sta­ran­nie te de­ko­ra­cje, któ­re do­da­ją war­to­ści es­te­tycz­nej, a jed­no­cze­śnie nie przy­tła­cza­ją wnętrza.

Leave a Reply