Witaj w od­świe­żo­nej Kurze Domowej

Kura Domowa to je­den z naj­star­szych pol­skich por­ta­li o pro­wa­dze­niu i upięk­sza­niu do­mu. Działamy nie­prze­rwa­nie od 2005 ro­ku, więc nad­szedł czas na zmia­ny. Kura Domowa ma te­raz no­wą sza­tę gra­ficz­ną, ulep­szo­ną wy­szu­ki­war­kę, ta­gi oraz świet­nie dzia­ła na urzą­dze­niach mo­bil­nych. Zapraszamy do lek­tu­ry po­nad 700 po­ży­tecz­nych ar­ty­ku­łów opu­bli­ko­wa­nych tu przez ostat­nie dwa­na­ście lat 🙂