Wpływ ja­ko­ści garn­ków na aro­mat i smak potraw

Wybierając garn­ki do kuch­ni nie za­wsze za­sta­na­wia­my się nad tym, czy bę­dą mia­ły one wpływ na smak po­tra­wy. Różne kry­te­ria wy­bo­ry garn­ków, czy­li ich de­sign, ko­lo­ry­sty­ka, do­pa­so­wa­nie do sty­lu wy­stro­ju kuch­ni, po­jem­ność, do­sto­so­wa­nie do ro­dza­ju ku­chen­ki – zwy­kle o tym my­śli­my w pierw­szej ko­lej­no­ści. Tymczasem źle do­bra­ne garn­ki mo­gą nie tyl­ko wpły­nąć na smak po­tra­wy, ale też za­szko­dzić oso­bom z alergiami.

Jak do­bie­rać garn­ki, że­by na­sze po­tra­wy za­wsze sma­ko­wa­ły wyśmienicie?

Dobra ja­kość – do­bry smak potrawy

Garnki Gerlach, ja­kie znaj­dziesz w ofer­cie mar­ki, zwy­kle pa­su­ją do wszyst­kich ro­dza­jów ku­che­nek. Niektórzy nie wy­obra­ża­ją so­bie in­ne­go go­to­wa­nia niż na ogniu, dla­te­go je­śli tyl­ko mo­gą, de­cy­du­ją się na ku­chen­ki ga­zo­we. Odpowiednie garn­ki na gaz znaj­dziesz w ofer­cie Gerlach i są to garn­ki z róż­nych ma­te­ria­łów: sta­li nie­rdzew­nej, że­liw­ne, aluminiowe.

Równie sze­ro­ka ofer­ta do­ty­czy ku­che­nek in­duk­cyj­nych. Garnki in­duk­cyj­ne w ofer­cie Gerlach są rów­nież wy­ko­na­ne z róż­nych ma­te­ria­łów i każ­dy mo­że wy­brać to, co dla nie­go naj­lep­sze. Bardzo czę­sto garn­ki in­duk­cyj­ne pa­su­ją na in­ne ku­chen­ki i na od­wrót – garn­ki na gaz czy na ku­chen­kę elek­trycz­ną są od­po­wied­nie na in­duk­cję (je­że­li ma­ją umiesz­czo­ny na dnie znak zwojnicy).

Co wy­róż­nia do­bre garn­ki Gerlach? Między in­ny­mi ce­chy, któ­re ma­ją wpływ na smak potraw:

  • do­pa­so­wa­na do garn­ka po­kryw­ka, dzię­ki któ­rej skład­ni­ki od­żyw­cze nie „ucie­ka­ją” wraz z parą;
  • gru­be dno i rów­no­mier­ne na­grze­wa­nie potrawy;
  • po­wło­ki, któ­re zmniej­sza­ją ry­zy­ko przy­wie­ra­nia po­traw – przy­pa­lo­ne po­tra­wy trud­no na­zwać pysznymi;
  • dłu­gie trzy­ma­nie wy­so­kiej tem­pe­ra­tu­ry po­tra­wy, dzię­ki cze­mu nie mu­sisz jej wie­lo­krot­nie podgrzewać;
  • na­czy­nia wol­ne od tok­sycz­nych sub­stan­cji, któ­re mo­gły­by prze­ni­kać do przy­rzą­dza­nej potrawy.

Garnki Gerlach ma­ją wie­le za­let. Wśród nich jest rów­nież de­sign, któ­ry świet­nie kom­po­nu­je się z wy­stro­jem kuch­ni. Są to uni­wer­sal­ne i ele­ganc­kie garn­ki ze sta­li nie­rdzew­nej, sty­lo­we garn­ki że­liw­ne, no­wo­cze­sne i mod­ne garn­ki gra­ni­to­we (z po­wło­ką imi­tu­ją­cą kamień).

Jak garn­ki wpły­wa­ją na zdro­wie i smak potraw?

Garnki ma­ją wpływ na smak po­traw, o czym moż­na się prze­ko­nać, sto­su­jąc garn­ki że­liw­ne. Takie garn­ki że­liw­ne umoż­li­wia­ją szyb­kie na­grze­wa­nie się po­traw i rów­no­mier­ne roz­pro­wa­dza­nie tem­pe­ra­tu­ry w ca­łym na­czy­niu, dzię­ki cze­mu do przy­go­to­wa­nia je­dze­nia zu­ży­wa się mniej ener­gii. Bardzo dłu­go utrzy­mu­je się też cie­pło przy­go­to­wa­ne­go da­nia. Garnki że­liw­ne od Gerlach nie wpły­wa­ją na smak po­traw dzię­ki te­mu, że są po­kry­te emailą.

Garnki ce­ra­micz­ne, czy­li wy­ko­na­ne z me­ta­lu i po­kry­te spe­cjal­ną po­wło­ką, umoż­li­wia­ją go­to­wa­nie na bar­dzo nie­wiel­kiej ilo­ści tłusz­czu, nie prze­ni­ka­ją z nich do po­traw żad­ne sub­stan­cje , dla­te­go są one od­po­wied­nie dla osób z aler­gia­mi. Jeśli cho­dzi o garn­ki ze sta­li, przy aler­giach trze­ba zwra­cać uwa­gę na obec­ność ni­klu, któ­ry czę­sto ma wła­ści­wo­ści uczu­la­ją­ce. Podobnie jest z alu­mi­nium – garn­ki alu­mi­nio­we ma­ją du­ży atut w po­sta­ci szyb­kie­go na­grze­wa­nia się, co skra­ca czas przy­go­to­wa­nia po­tra­wy.Garnki alu­mi­nio­we mo­żesz zna­leźć też w ofer­cie Gerlach, ma­ją one ce­ra­micz­ną po­wło­kę, któ­ra jest bez­piecz­na dla zdrowia.

Garnki gra­ni­to­we, czy­li me­ta­lo­we z po­wło­ką imi­tu­ją­cą ka­mień nie wpły­wa­ją ne­ga­tyw­nie na smak po­traw i są bez­piecz­ne dla zdro­wia, moż­na też znacz­nie ogra­ni­czyć tłuszcz go­tu­jąc w nich dania.

Garnki Gerlach – du­ży wy­bór do Twojej kuchni

Czy war­to mieć w swo­jej kuch­ni ja­ko­ścio­we garn­ki Gerlach? Oczywiście! Gerlach przy­wią­zu­je wa­gę do te­go, ja­kie ma­te­ria­ły zo­sta­ją uży­te w pro­duk­cji na­czyń i czy są one bez­piecz­ne dla zdro­wia oraz trwa­łe i od­por­ne na za­ry­so­wa­nia i uszko­dze­nia me­cha­nicz­ne. Dobre garn­ki to pod­sta­wa zdro­wej kuch­ni, a bio­rąc pod uwa­gę du­że zróż­ni­co­wa­nie je­śli cho­dzi o de­sign, garn­ki Gerlach moż­na do­pa­so­wać za­rów­no do kuch­ni kla­sycz­nych, no­wo­cze­snych, gla­mo­ur jak i retro.

Leave a Reply