Czy wiesz co jesz?

W na­wyk więk­szo­ści z nas we­szło już chy­ba spraw­dza­nie da­ty waż­no­ści ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych przed do­ko­na­niem za­ku­pu w skle­pie spo­żyw­czym. Przeterminowane pro­duk­ty cza­sem zda­rza­ją sie na pół­kach skle­po­wych, a zje­dze­nie cze­goś ze­psu­te­go nie jest ani zdro­we, ani przy­jem­ne. Nie wszy­scy jed­nak z nas zda­ją so­bie spra­wę, że rów­nie waż­ne jest zwró­ce­nie uwa­gi na skład­ni­ki, z któ­rych wy­pro­du­ko­wa­no po­szcze­gól­ne ar­ty­ku­ły spo­żyw­cze. Informacje dru­ko­wa­ne drob­nym dru­kiem na ety­kie­cie bę­dą przy­dat­ne nie tyl­ko dla aler­gi­ków. Na co więc szcze­gól­nie zwró­cić uwa­gę? (wię­cej…)

Czytaj dalej Czy wiesz co jesz?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania