Kiszenie bu­ra­ków

Buraki na barszcz ki­szo­ny szo­ru­je­my do­kład­nie, obie­ra­my i kro­imy w pla­stry. Zalewamy w wy­pa­rzo­nym sło­ju prze­go­to­wa­ną, ostu­dzo­ną wo­dą. Dodajemy so­li, kmin­ku i czosn­ku. Dobrze jest też do­dać su­chą krom­kę ra­zo­we­go chle­ba, co przy­spie­szy pro­ces kwa­sze­nia o oko­ło 4 dni. Słój przy­kry­wa­my dwu­krot­nie zło­żo­ną ga­zą (że­by był prze­wiew) i od­sta­wia­my na 9 dni w cie­płe miej­sce. Co kil­ka trze­ba dni zbie­rać gro­ma­dzą­cą się na wierz­chu pleśń i pia­nę. (wię­cej…)

Czytaj dalej Kiszenie bu­ra­ków

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania