Książka ku­char­ska – ko­laż kulinarny

W czasach,gdy da­le­kie kra­je prze­sta­ją być tak da­le­kie, bo ma­my sa­mo­lo­ty i szyb­ką ko­lej, ła­twy do­stęp do in­for­ma­cji po­przez ra­dio, te­le­wi­zję, a przede wszyst­kim in­ter­net, na­sze tra­dy­cje ku­li­nar­ne ule­ga­ją co­raz więk­sze­mu prze­mie­sza­niu. Bywa, że pew­ne „ob­ce” po­tra­wy tak przy­war­ły do na­sze­go do­mo­we­go me­nu, że trak­tu­je­my je na rów­ni z tra­dy­cyj­nie „na­szy­mi”. Nie za­po­mi­na­jąc o ro­dzi­mych spe­cja­łach, chy­ba war­to cza­sem po­pró­bo­wać cze­goś no­we­go, uroz­ma­ica­jąc na­sze po­sił­ki o no­we sma­ki i smacz­ki. (wię­cej…)

Czytaj dalejKsiążka ku­char­ska – ko­laż kulinarny

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania