Książka ku­char­ska – ko­laż kulinarny

W czasach,gdy da­le­kie kra­je prze­sta­ją być tak da­le­kie, bo ma­my sa­mo­lo­ty i szyb­ką ko­lej, ła­twy do­stęp do in­for­ma­cji po­przez ra­dio, te­le­wi­zję, a przede wszyst­kim in­ter­net, na­sze tra­dy­cje ku­li­nar­ne ule­ga­ją co­raz więk­sze­mu prze­mie­sza­niu. Bywa, że pew­ne „ob­ce” po­tra­wy tak przy­war­ły do na­sze­go do­mo­we­go me­nu, że trak­tu­je­my je na rów­ni z tra­dy­cyj­nie „na­szy­mi”. Nie za­po­mi­na­jąc o ro­dzi­mych spe­cja­łach, chy­ba war­to cza­sem po­pró­bo­wać cze­goś no­we­go, uroz­ma­ica­jąc na­sze po­sił­ki o no­we sma­ki i smaczki.

Wzięłam ostat­nio do rąk „Kolaż ku­li­nar­ny” — książ­kę ku­char­ską Perły Kacman” to, jak pi­sze sa­ma au­tor­ka, bar­dzo sma­ko­wi­ty groch z ka­pu­stą. Głodny czy­tel­nik znaj­dzie tu prze­pi­sy na czte­ry po­ry ro­ku oraz ma­ły prze­wod­nik po wa­rzy­wach, któ­re do­pie­ro nie tak daw­no te­mu wpro­wa­dzi­ły się do na­szych warzywniaków.

Zobaczcie sa­mi co moż­na tu mię­dzy in­ny­mi znaleźć:

kil­ka słów o awo­ka­do (co z tym ro­bić, jak je jeść) i prze­pis na sa­łat­kę z awokado

prze­pi­sy na mię­sa: wie­przo­wi­na z se­za­mem i bro­ku­ła­mi, ko­tle­ty scha­bo­we ina­czej oraz pie­czo­ne po­lę­dwicz­ki wie­przo­we na se­zon jesienny

prze­pis na fa­sze­ro­wa­ne kar­to­fle z czosn­kiem, plac­ki kar­to­fla­ne – coś smacz­ne­go na mroź­ne zi­mo­we dni

prze­pi­sy na ma­ka­ron na­dzie­wa­ny szpi­na­kiem, szpi­nak z se­za­mem, szpi­nak z bocz­kiem – da­nia wio­sen­ne (bar­dzo lu­bię szpinak )

prze­pis na wie­przo­wi­nę z jabł­ka­mi, wo­ło­wi­na z ja­rzy­na­mi, kur­czak w bia­łym so­sie – azja­tyc­kie sma­ki na wiosnę

Fragment książ­ki pu­bli­ku­je­my za zgo­dą Wydawnictwa RM.

Leave a Reply