Książka ku­char­ska – ko­laż kulinarny

W czasach,gdy da­le­kie kra­je prze­sta­ją być tak da­le­kie, bo ma­my sa­mo­lo­ty i szyb­ką ko­lej, ła­twy do­stęp do in­for­ma­cji po­przez ra­dio, te­le­wi­zję, a przede wszyst­kim in­ter­net, na­sze tra­dy­cje ku­li­nar­ne ule­ga­ją co­raz więk­sze­mu prze­mie­sza­niu. Bywa, że pew­ne „ob­ce” po­tra­wy tak przy­war­ły do na­sze­go do­mo­we­go me­nu, że trak­tu­je­my je na rów­ni z tra­dy­cyj­nie „na­szy­mi”. Nie za­po­mi­na­jąc o ro­dzi­mych spe­cja­łach, chy­ba war­to cza­sem po­pró­bo­wać cze­goś no­we­go, uroz­ma­ica­jąc na­sze po­sił­ki o no­we sma­ki i smacz­ki. (wię­cej…)

Czytaj dalej Książka ku­char­ska – ko­laż kulinarny

Narzuty szy­deł­ko­we

Z na­sta­niem je­sien­nych chło­dów co­raz czę­ściej na­cho­dzi nas ocho­ta, by wtu­lić twarz w mięk­ki weł­nia­ny pled. Licząc kro­ple desz­czu na szy­bie, lub czy­ta­jąc książ­kę za­pa­da­my się w mięk­ki fo­tel opa­tu­la­jąc się szczel­nie swe­trem lub ko­cem. W czym bę­dzie Ci tak przy­jem­nie, jak nie we wła­sno­ręcz­nie zro­bio­nym sza­lu 😉 Zobacz trzy pro­jek­ty szy­deł­ko­wych ko­cy­ków z książ­ki Melody Griffihs „Narzuty, ser­we­ty, sza­le na szy­deł­ku” wy­da­nej pod me­dial­nym pa­tro­na­tem Kury Domowej przez Wydawnictwo RM. (wię­cej…)

Czytaj dalej Narzuty szy­deł­ko­we

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania