Narzuty szy­deł­ko­we

Z na­sta­niem je­sien­nych chło­dów co­raz czę­ściej na­cho­dzi nas ocho­ta, by wtu­lić twarz w mięk­ki weł­nia­ny pled. Licząc kro­ple desz­czu na szy­bie, lub czy­ta­jąc książ­kę za­pa­da­my się w mięk­ki fo­tel opa­tu­la­jąc się szczel­nie swe­trem lub ko­cem. W czym bę­dzie Ci tak przy­jem­nie, jak nie we wła­sno­ręcz­nie zro­bio­nym sza­lu 😉 Zobacz trzy pro­jek­ty szy­deł­ko­wych ko­cy­ków z książ­ki Melody Griffihs „Narzuty, ser­we­ty, sza­le na szy­deł­ku” wy­da­nej pod me­dial­nym pa­tro­na­tem Kury Domowej przez Wydawnictwo RM.

Poczytaj i zo­bacz jak wykonać:

  • bla­do­zie­lo­ny koc z in­te­re­su­ją­cą fakturą,
  • pu­cha­ty ko­cyk dzie­cię­cy oraz
  • na­rzu­tę w ró­że i stokrotki.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Drugi i trze­ci pre­zen­to­wa­ny tu­taj pro­jekt, to ro­bót­ki z pro­stych mo­ty­wów szy­deł­ko­wych. Wszystkie pro­jek­ty zo­sta­ły przez au­tor­kę do­kład­nie opi­sa­ne. Zamieszczono rów­nież czy­tel­ne sche­ma­ty uła­twia­ją­ce pracę.

W książ­ce znaj­dziesz rów­nież spo­ro in­nych pro­jek­tów (na­rzut, sza­li, ser­wet, kap i ko­cy­ków, a tak­że jed­nej za­baw­ki) w sty­lu vin­ta­ge, w sty­lu ame­ry­kań­skim, z ele­men­ta­mi za­czerp­nię­ty­mi z na­tu­ry oraz pro­jek­ty in­spi­ro­wa­ne kul­tu­rą skan­dy­naw­ską, ir­landz­ką, ja­poń­ską oraz sty­lem wschod­nim. Każdy pro­jekt po­sia­da do­kład­ny opis wy­ko­na­nia oraz fo­to­gra­fie. Pomocne są też sche­ma­ty ro­bó­tek. Znajdziesz tu po­my­sły dla osób mniej i bar­dziej do­świad­czo­nych w szydełkowaniu.

Leave a Reply