Polskie zio­ła lecz­ni­cze i uzdrawiające

Grażyna Wasilewska” Polskie zio­ła lecz­ni­cze i uzdrawiające”

Rosną prak­tycz­nie wszę­dzie – na łą­kach, w le­sie, w po­lu, przy dro­gach. Często upra­wia­my je na dział­ce i w ogród­ku, cza­sem na­wet w do­nicz­kach na bal­ko­nie. Zaliczamy do nich za­rów­no pięk­ne ozdob­ne ro­śli­ny, jak i po­spo­li­te, mi­zer­nie wy­glą­da­ją­ce chwasty.

Zioła ma­ją zba­wien­ny wpływ na nasz or­ga­nizm. Przygotowane z nich na­pa­ry, na­lew­ki, so­ki bądź ole­je po­pra­wia­ją prze­mia­nę ma­te­rii, re­gu­lu­ją pra­cę ser­ca, wą­tro­by, ne­rek, po­pra­wia­ją od­por­ność. Mają wła­ści­wo­ści an­ty­bak­te­ryj­ne i an­ty­wi­ru­so­we, dzię­ki cze­mu chęt­nie sto­su­je się w prze­zię­bie­niach. Oczyszczają, od­ka­ża­ją i łagodzą.

W książ­ce znaj­dziesz ko­lo­ro­we fo­to­gra­fie i do­kład­ny opis naj­po­pu­lar­niej­szych ro­ślin lecz­ni­czych ro­sną­cych bądź upra­wia­nych w Polsce, in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ich wy­stę­po­wa­nia, zbio­ru i prze­cho­wy­wa­nia, da­ne do­ty­czą­ce wła­ści­wo­ści lecz­ni­czych po­szcze­gól­nych ro­ślin. Poznasz rów­nież prze­pi­sy na na­lew­ki, na­pa­ry, kom­pre­sy, eks­trak­ty, wi­na, so­ki, ma­ści, octy i olej­ki lecznicze.

Leave a Reply